16-åring gammal nog för daglig verksamhet

Från vilken ålder har man rätt till daglig verksamhet enligt LSS? Nu har kammarrätten kommit fram till att den som är 16 år är tillräckligt gammal.

Övre åldersgräns är bestämd – men inte undre

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att 67 år är den övre gränsen för daglig verksamhet (HFD 2014 ref 41) – men det finns ännu inget vägledande beslut om undre gräns.

Kammarrätten i Göteborg bedömer dock att en 16-årig flicka är gammal nog för att beviljas insatsen, något som Karlstads kommun hade motsatt sig.

Kommunen motiverade avslaget  med att ”en person som är 16 år inte kan betraktas vara i en yrkesverksam ålder, vilket inte heller är förenligt med intentionen med aktuell insats. Hon bedöms inte ha behov av sökt insats.”

Vill komma hemifrån och ut i samhället

16-åringen framförde i ett överklagande att hon var utskriven ur skolan i samråd med rektor, varför hon uppfyller kriterierna för daglig verksamhet. Ungdomar har skolplikt, men man går ut grundskolan när man är 15 eller 16 år. Gymnasieskolan är inte obligatorisk.

Vidare framförde 16-åringen, och vårdnadshavare, att kommunens handläggare inte hade utrett hennes behov eller situation:

”Hon vill själv ha en daglig verksamhet då hon inte kan tillgodoräkna sig skolan och dess mål. Daglig verksamhet skulle bidra till hennes personliga utveckling och vara en dörröppnare för henne ut i samhället. Hon ska genom lagen tillförsäkras goda levnadsvillkor, vilket inte är att sitta hemma under dagarna med en önskan att få komma ut utanför hemmet och få en meningsfull vardag.”

Kommunen argumenterade i förvaltningsrätten att ”det måste vara synnerligen olämpligt att en person, som definitionsmässigt är ett barn, deltar i en verksamhet som är avsedd för vuxna personer och således förväntas interagera med enbart vuxna personer.”

Inte längre skolplikt – då är man i yrkesverksam ålder

Vad tyckte då förvaltningsrätten? Jo, rätten menade begreppet ”yrkesverksam ålder” bör tolkas på det sätt som bäst likställer den som omfattas av LSS med personer utan motsvarande funktionsnedsättning. Rätten konstaterade att 16-åringen tillhör personkretsen i LSS, saknar förvärvsarbete och omfattas inte längre av skolplikt.

Därför menar förvaltningsrätten att hon får anses vara i yrkesverksam ålder och uppfyller kriterierna i 9 § 10 LSS.

Kammarrätten i Göteborg gick på samma linje och avslog kommunens överklagande. Mål nr 216-24, 19 januari 2024.

LÄS ÄVEN:
LSS-skolan om daglig verksamhet enligt LSS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *