4 procent av de som smittades dog av covid-19

Socialstyrelsen presenterade idag chockerande statistik över dödstalet bland personer med LSS-insatser. Av de 3500 personer som smittats av covid-19 har 149 avlidit, vilket motsvarar hela fyra procent, dubbelt så stor andel som för övrig befolkning.

– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

Svår situation för vuxna med Downs syndrom

Siffrorna i rapporten ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021” är mycket anmärkningsvärda med tanke på att Folkhälsomyndigheten, trots upprepade nödrop, fortfarande inte har högprioriterat vuxna med Downs syndrom i vaccineringsplanen.

Förutom funktionsrättsföreningar har även Socialstyrelsen uppmärksammat Folkhälsomyndigheten på att vuxna med Downs syndrom är en av de mest utsatta riskgrupperna.

Karin Flyckt på Socialstyrelsen menar att en bidragande orsak till de höga dödstalen kan vara att personer med LSS-insatser ofta har svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede.

Ökad isolering slår hårt mot personer med LSS

De höga dödstalen är bara ett av flera exempel på allvarliga problem under pandemin för personer med stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Många kommuner har dragit ned på daglig verksamhet och gruppaktiviteter, vilket har lett till ökad isolering för mycket utsatta grupper.

2 av 3 kommuner har dragit ned på daglig verksamhet

Var tredje kommun har ställt in daglig verksamhet helt och hållet under pandemin, ytterligare en tredjedel har dragit ned på verksamheten. Detta trots att daglig verksamhet är en av de allra viktigaste insatserna enligt LSS, och berör 10 000-tals personer.

– Många i gruppen hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter och nedstängningen har ökat isoleringen. Det har förstärkts av att vissa boenden haft stängt för besökare samt begränsat tillgången till gemensamhetsutrymmen, säger Karin Flyckt.

Socialstyrelsen varnar för ökad psykisk ohälsa bland personer med LSS som en följd av neddragningarna.

Svårt för LSS-gruppen att få information och hjälp

Socialstyrelsen slår också fast att den digitala klyftan har ökat under pandemin.

– Det beror bland annat på bristande tillgänglighet i information och tjänster som är direkt kopplade till covid-19, som svårigheter att kommunicera med 1177 för personer med grav hörselnedsättning eller talsvårigheter. Även om digitaliseringen underlättar för många personer med funktionsnedsättning är det viktigt att det finns alternativ i kontakten med exempelvis hälso- och sjukvården, säger Karin Flyckt.

Kompetensbrist på LSS-boende skapar stora risker

Än en gång pekas bristande kompetens hos personal på LSS-boenden ut som en stor riskfaktor.

– Det är bekymmersamt att en låg andel av medarbetarna har gått utbildningar i hygienrutiner och smittskydd, med tanke på förekomsten av riskgrupper och att all personal inte har gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning. Det har troligen medfört extra ansträngningar för delar av personalen att ta till sig ny kunskap om smittskydd, säger Karin Flyckt.