Allt fler får hjälp genom LSS

Antalet personer som har LSS-insatser från kommunen ökade med tre procent förra året till drygt 62 000. Det framgår av Socialstyrelsens färska rapport ”Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2010”.
Ökningen är något mindre bland barn och ungdomar än bland vuxna. Insatserna till personer 0-22 år ökade med 2,5 procent till 20 200 personer.

De allra flesta av LSS-insatserna, 88 procent, gällde personer som tillhör personkrets 1, det vill säga har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Daglig verksamhet är den vanligaste LSS-insatsen och den berör drygt 30 000 personer. Det är också en av de insatser som ökat mest på senare år.
Bostad med särskild service är näst vanligast med 23 500 berörda personer.
Kontaktperson finns för 19 500 LSS-berättigade.
Korttidsvistelse är också en mycket viktig LSS-insats och den omfattar 10 000 personer.
Ledsagarservice beviljades 9300 personer.
Korttidstillsyn hade 5200 personer.
Insatsen råd och stöd gavs till drygt 5000 personer, medan övriga insatser hade färre än 5000 personer per insats.