Allt svårare att hitta goda män och förvaltare till psykiskt sjuka

Det har blivit svårare att hitta förmyndare, gode män och förvaltare till personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har uppdragen blivit allt mer komplicerade och utsatta. Föreningen Sveriges Överförmyndare är oroad över utvecklingen och begär stöd från Sveriges Kommuner och Landsting för att trygga rättssäkerheten.

– Verksamhetens komplexitet och omfattning har ökat kraftigt under det senaste decenniet, skriver Siv Palmgren, ordförande för föreningen i ett brev till SKL.

Spåren märks i form av den allvarliga kritik mot överförmyndarverksamheten som bland annat JO och Riksrevisionen har framfört.

Det finns flera förklaringar till att uppdragen som överförmyndare har blivit så mycket svårare. Föreningen pekar bland annat på att befolkningen blir äldre och att många lever långt från sina anhöriga. Antalet ställföreträdarskap för svårt psykiskt sjuka, ofta med dubbeldiagnos (till exempel psykisk sjukdom och missbruk) ökat kraftigt sedan början av 2000-talet.

– Det är idag mycket svårt att rekrytera lekmän till svårt psykiskt sjuka. Få vill eller vågar åta sig sådana uppdrag eftersom det kan finnas risk för hot, trakasserier och misshandel, skriver Siv Palmgren.

– Resurser i form av kompetens, tid och ekonomi har därmed ökat mycket kraftigt. I allt för många kommuner återspeglas inte detta i den resurstilldelning och organisation för överförmyndarverksamheten man valt.

Nu efterlyser föreningen ett tydligt ställningstagande från Sveriges Kommuner och Landsting för att få en bekräftelse på att kommunerna prioriterar tillräckliga resurser i form av kompetens, tid och ekonomi.

– I ett mycket stort antal kommuner finns en ensam överförmyndare som utgör den tillsynsmyndighet som har att svara för att bestämmelser och lagar följs. I många kommuner är resurserna ofta små, verksamheten allt för osynlig och kunskap om verksamhetens behov hos ledande politiker och tjänstemän mycket liten, skriver Siv Palmgren.

70 000 svenskar har god man eller förvaltare idag.