”Allvarligt att alla barn inte känner sig trygga på HVB- och LSS-boenden”

De flesta barn i HVB- och LSS-boenden känner sig trygga på sitt boende. Men inte alla.  
Ungefär 8 procent av barnen på LSS-boenden känner sig ganska eller mycket otrygga med de andra barnen.
Samhällets vård ska vara trygg, skriver IVO, som anser att det är allvarligt att det finns barn som inte känner sig trygga i dessa boenden.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har för första gången någonsin har gjort en stor enkät där barnen själva har fått svara.

Det finns ungefär 800 HVB- och LSS-boenden för barn och ungdomar som regelbundet inspekteras av IVO. Inspektionerna innebär bland annat att inspektörerna samtalar med de barn som vill och kan.

Nytt är att man sedan 2013 även gör en kompletterande enkät till barnen med frågor om hur trygga de är och om de tycker att de är delaktiga.
Syftet med enkäten är att stärka skyddet för barnen. Och nu finns den första lägesrapporten som bygger på enkäten.

Samtalen och enkätsvaren ger samma bild av hur barnen uppfattar sitt boende, uppger IVO i lägesrapporten. De flesta är trygga såväl med kamraterna som med personalen och de flesta tycker att de får vara med och bestämma och påverka.

Samtidigt anser IVO att det är allvarligt att ”det överhuvudtaget finns barn och ungdomar som känner sig otrygga i sitt HVB eller LSS-boende. Samhällets vård ska vara trygg.”

IVO anser att otrygga barn kan vara en indikation på brister i boendet. ”Att barn ska känna trygghet och tillit till de vuxna i verksamheten är ett självklart kvalitetskrav”, skriver IVO.

Inspektionen har även frågat barnen hur de uppfattar sina möjligheter att vara delaktiga och att påverka. Svaren varierar men många barn anser inte att de får vara med och påverka och bestämma.

”Om flera barn och ungdomar är kritiska till sina möjligheter att påverka genom att delta i husmöten, lämna klagomål och synpunkter eller vara delaktiga på annat sätt, är det viktig information att ta med i bedömningen av verksamhetens kvalitet”, skriver IVO.