Ändrade förhållanden? Nu kan det vara dags att anmäla!

Nu är hösten här, och för många är skollov och semester över.

För personer med personlig assistans/assistansersättning kan hösten innebära ändrade förhållanden som ska anmälas till Försäkringskassan eller kommunen.

Det gäller till exempel för den som börjar förskolan, för den som byter skolform, för den som börjar arbeta eller för den som börjar på daglig verksamhet. Detta ska alltså meddelas till myndigheten eftersom det kan påverka assistansbeslutet.

Så står det i lagen om anmälningsplikt

Anmälningsplikten för den som har assistansersättning (samt i viss mån även assistansanordnaren) följer av 46 § 110 kap. SFB (Socialförsäkringsbalken):

”Den som ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt denna balk ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen.
Det som anges i första stycket kan avse
1. bosättning i Sverige eller utlandsvistelse,
2. bostadsförhållanden,
3. civilstånd, vårdnad och sammanboende med vuxen eller barn,
4. hälsotillstånd,
5. förvärvsarbete i Sverige eller utomlands,
6. arbetsförmåga,
7. inkomstförhållanden,
8. förmögenhetsförhållanden, och
9. utländsk socialförsäkringsförmån.

Anmälan som gäller assistansersättning ska även göras av den till vilken assistansersättning har betalats ut enligt 51 kap. 19 §, om denne har kännedom om de ändrade förhållandena.

Anmälan behöver inte göras om den handläggande myndigheten har kännedom om ändringen och därför saknar behov av en anmälan.

47 § Anmälan enligt 46 § ska göras så snart som möjligt och senast fjorton dagar efter det att den anmälningsskyldige fick kännedom om förändringen.”

Man har även en skyldighet att meddela kommunen om sådant som kan påverka beslutet om personlig assistans. Detta följer av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 12 §:

”12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.”

LÄS ÄVEN: Vilka förlorar sin assistans, och varför?

Vilka förändringar måste anmälas?

Många undrar exakt vad som ska anmälas. Det finns tyvärr ingen uttömmande lista av saker som behöver anmälas, men nedanstående är exempel som Försäkringskassan presenterat som situationer som kan vara grund för en ny utredning. Det är inte situationen i sig som är avgörande, utan i vilken mån den påverkar behovet av stöd och med det rätten till ersättning.

 • Personen ska börja eller sluta förskola eller skola
 • Personen ska flytta till en annan bostad
 • Personen ska flytta ihop eller ifrån en person kunden har/har haft en parrelation med
 • Personen ska börja, sluta eller byta arbete eller annan sysselsättning
 • Personens funktionsnedsättning har förändrats
 • Personen får eller det blir förändringar i ett annat samhällsstöd till exempel från kommunen eller regionen
 • Personen behöver av annan anledning mer eller mindre assistans
 • Personen flyttar till en gruppbostad
 • Personen vårdas på sjukhus
 • Personen behöver nya hjälpmedel
 • Personen reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar
 • Personen behöver sjukvårdande insatser

Övrigt som ska anmälas:

 • Personen ska börja/slut på korttidsvistelse
 • Personen ska börja/sluta på daglig verksamhet
 • Personen ska börja/sluta på fritids
 • Personen byter skolform

LÄS ÄVEN: Fuskjakt och återkrav slår allt hårdare mot alla assistansanvändare

Vad händer om man inte anmäler, eller anmäler för sent?

Följden om man inte gör en anmälan av ett ändrat förhållande varierar förstås beroende på vad det ändrade förhållande gäller. Försäkringskassan är skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till personen.

Många anmälningar bedöms inte vara ett väsentligt ändrat förhållande och leder därför inte till någon förändring alls av beslutet. Men Försäkringskassan kan också dra in eller sätta ned ersättningen. Om personen har förorsakat felaktig utbetalning genom att ha brustit i sin anmälningsskyldighet kan denne (eller assistansbolaget) bli återbetalningsskyldig.

LÄS ÄVEN: Guide: Hur får man personlig assistans?

Artikelförfattaren Linda Bergstrand är jurist på Altius Advokatbyrå.