Antalet personer med LSS-stöd ökar till 65 300 personer

Antalet personer med funktionsnedsättningar som får stöd enligt LSS fortsätter att öka.
Under 2013 ökade antalet med 1100 personer till totalt 65 300 personer.

Alla LSS-insatser ökar dock inte. Antalet barn och unga med LSS-insatser minskade dock något till 20 000.

Och när det gäller insatsen ”råd och stöd” har det skett en kraftig minskning. Nu får bara 4300 personer råd och stöd jämfört med nästan dubbelt så många för några år sedan. Minskningen förklaras av att många landsting har råd och stöd som en integrerad del i barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering

LSS är den nu 20 år gamla lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Lagen stadgar att enskilda ”ska ges största möjliga inflytande” över insatserna.

Den senaste ökningen av antalet LSS-insatser beror främst på att fler har fått daglig verksamhet och bostad med särskild service eller anpassning.

tabellbild

Tabellen ovan visar hur många personer som får de 10 olika insatserna enligt LSS. Daglig verksamhet är den allra vanligaste insatsen. Under förra året hade 32 400 personer daglig verksamhet. Tabellen är hämtad ur Socialstyrelsens rapport ”Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2013”.