Är du redo för den nya välfärdsteknologin?

Intresset för IT bara växer inom vård och omsorg. Men kunskaperna släpar efter. Hur kan man använda modern välfärdsteknologi så att det blir ett bra stöd i vardagen?

Vad innebär välfärdsteknologi?

Egentligen är välfärdsteknologi all teknik som underlättar att leva de liv vi önskar. Oftast används begreppet i samband med olika funktionsnedsättningar, men kan också beskriva tekniker för mätning, analys och kontroll i samband med träning eller ”normal” livsföring.
Välfärdsteknologi bidrar till att skapa ökad självständighet, trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Till exempel att ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning ett mer självständigt liv och vara ett stöd för anhöriga och personal inom omsorgen.
Välfärdsteknologi bidrar även till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet inom vård och omsorg genom att exempelvis stödja ett tryggt kvarboende, förebygga och komplettera vård- och omsorgsbehovet.
Ny teknik för hem och rehabilitering gör det möjligt att leva ett mycket mer aktivt och självständigt liv, särskilt för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Det finns många tekniska hjälpmedel som ger ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället.
Även e-hälsa är en del av modern välfärdsteknologiik. Digitala journaler, hälsokonton och mobilappar är exempel på hur både professionella och enskilda kan få bättre möjlighet att ha koll på hälsan och få en bättre vård.

Vilka är trenderna?

Idén om att använda teknik i vård, hälsa och omsorg, är inte ny. Strategier och mål är fastslagda sedan länge. Runt om i landet görs ambitiösa satsningar på välfärdsteknologi för att skapa en mer effektiv omsorg och vård, både för kommunerna och för brukarnaindividen.  
Nu är fokus på verksamhetsutveckling. Det behövs konkreta verktyg för att få saker och ting att fungera. Den nya tekniken ställer helt andra krav på sättet att arbeta på.
Rätt använd ger tekniken många fördelar. I kommunerna är man överens om att det är inom de närmsta åren konkreta verktyg behövs för att ta steget och inkorporera lösningar i den dagliga verksamheten.  
Samtidigt krävs mycket mer kunskap och mötesplatser där man kan utbyta erfarenheter och få information om lyckade satsningar.
Brukarperspektivet är avgörande för att tekniken ska bli använd på ett bra sätt.

Varför behövs en ny mötesplats om välfärdsteknologi och e-hälsa?

Det här är första gången man sätter kommunerna och brukarna i fokus för en konferens och mötesplats. MVT 2015 på Kistamässan i janauri blir Sveriges viktigaste mötesplats för alla som berörs av modern välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.
Här får man först och främst en bra överblick över utvecklingen i stort. Ökad kunskap om möjligheterna stimulerar till utveckling av arbetssätt, kvalitet och effektivitet. Fokus är på användbarhet och målet är att de som kommer till MVT2015 åker tillbaka till sin verksamhet med verktyg för att ta nästa steg i utvecklingen.
”Det är viktigt att kommunerna får en egen arena för erfarenhetsutbyte om hur man konkret gör för att föra vidare utvecklingsprojekt in i ordinarie verksamhet, och vi ser att MVT2015 kommer att vara en viktig sådan arena”, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på Vinnova, en av arrangörerna.
Västerås stad är också medarrangör och Eva Sahlén, direktör för sociala nämndernas förvaltning, tror att konferensen blir ett stöd för kommunen att ta till sig innovationer:
”För oss är det viktigt att det här blir en konferens som ger ett positivt avtryck i vardagen hos den enskilde”, säger Eva Sahlén.
Konferensen lägger stor vikt vid implementeringen: Hur går man från försöksprojekt till att införliva ny teknik i den vanliga verksamheten?
Den teknik som lyfts fram är sådan som ökar individens självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet.
MVT2015 bjuder på både konferens, mässa och mingel. Dessutom planeras ytterligare aktiviteter.
Mässdelen kommer att ha ett 60-tal olika utställare samt ett innovationstorg i regi av Vinnova.

Vad innehåller programmet?

Redan nu är ett 20-tal talare klara för att medverka i konferensen. Några exempel:
Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet, berättar om det regeringsuppdrag den nya myndigheten fått inom välfärdsteknologi. Det handlar bland annat om kommuner som fått medel för att utvärdera tjänster och produkter inom området.
Ellen Hausel Heldahl arbetar med Äldreutredningen och kommer att berätta om det arbetet som ska vara klart i december 2015.
Niclas Brissmalm, Karlskrona kommun och SKL, berättar om utvecklingen när det gäller digitaliseringen av trygghetslarm.
Elisabeth Lejroth och Anders Sjöberg från Arvika kommun delar med sig av nya erfarenheter kring mobildokumentation.

Vem står bakom konferensen och mässan?

Arrangör är SKL (Sveriges kommuner och landsting), Vinnova och Västerås kommun  tillsammans med Artexis, som driver Kistamässan och även anordnar andra teknikkonferenser som SET.
Flera samarbetspartners satsar på att göra MVT2015 till en värdefull mötesplats: Vårdförbundet, Kommunal, IT & Telekomföretagen, Svensk Sjuksköterskeförening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Vision och Swedish Medtech.
”Vi vill samla representanter och intressenter som berörs av välfärdsteknologins möjligheter inom socialtjänst, kommunal vård och omsorgens olika ansvarsområden”, säger Björn Wengse på Artexis.
Mediepartners för MVT2015 är Dagens Omsorg och Dagens Samhälle. Dagens Omsorg gör den officiella mässtidningen, som utkommer i december 2015.

Mera fakta om MVT2015

En ny arena för kunskap och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa.

MVT 2015 anordnas på Kista-mässan i norra Stockholm den 22–22 januari 2015.

Konferens webbadress är www.mvt2015.se