Assistans blir het valfråga sedan Socialdemokraterna bytt linje

Socialdemokraterna backar från LSS-kommitténs förslag om försämrad assistans för de som inte uppnår 20 timmars grundläggande behov per vecka.

– Vi hade inte satt oss in i konsekvenserna tillräckligt bra när vi la fram utredningen. Nu har vi tagit intryck av remissinstansernas kritik, säger Lars U Granberg, socialdemokraternas talesman i handikappolitiken.

Därmed är det upplagt för politisk strid om framtidens assistans och andra insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Det har gått mer än ett år sedan LSS-kommittén presenterade sitt förslag om miljardbesparingar på personlig assistans och införandet av en ny insats, ”personlig service med boendestöd”.

Kommittén vill slopa assistansen för de som inte uppnår 20 timmars grundläggande behov per vecka, dessa personer ska istället få hjälp av kommunen med en mer hemtjänstliknande tjänst kallad ”personlig service med boendestöd”.

Remissbehandlingen av LSS-kommitténs utredning är sedan länge avslutad, men regeringen har fortfarande inte lagt något förslag.

Osäkerheten kring framtidens regler för bland annat assistans är alltså stor – och ingen tycks veta när dimmolnen kan skingras.
– Jag tror att regeringen efter årsskiftet kommer med ett förslag som omfattar delar av LSS-kommittens utredning, säger Lars U Granberg.

Vore det kanske bättre om utredningen ”lades i skrivbordslådan” och glömdes bort, som så många andra?
– Nej, det är bättre att vi får fram beslut. Utredningen innehåller så mycket mer än frågan om assistans. Riksdagens måste sätta ned foten och tala om vad vi tycker ifråga om huvudmannaskap och annat. Annars får vi en väldigt varierande kvalitet på LSS-insatserna.

När LSS-kommitten la fram sitt betänkande var det enighet om förslagen till förändringar. Du satt själv med i kommittén, varför har du ändrat uppfattning?
– Vi har fått så stark kritik från remissinstanserna när det gäller 20-timmarströskeln och den nya insatser personlig service att vi nu måste vara ytterst tveksamma. Om förslagen genomförs förändrar det hela inriktningen på LSS-reformen.
– Om regeringen kommer med ett förslag med 20-timmarsgräns och nya insatsen personlig service kommer jag att jobba för att socialdemokraterna kommer att motsätta sig det. Men än så länge finns inget förslag från regeringen.

Varför var ni så eniga om detta i utredningen?
– Jag stod bakom utredningens förslag av två anledningar. För det första är det en styrka att ha en bred enighet om LSS som är en så viktig reform. För det andra hade vi inte tid att sätta oss in i konsekvenserna och gå på djupet. Det är därför det är så viktigt att vi tar intryck av de kunskaper som vi får från remissinstanserna.

Tycker du att det är bra att det blir strid om frågorna nu?
– Det är hälsosamt för handikappolitiken att det blir debatt. Det har varit väldigt mycket konsensustänk och för lite diskussion om frågor som rör funktionsnedsättningar.