Assistansersättning – kommunernas kassako

DEBATTARTIKEL. Vissa kommuner gör enorma vinster på en tvivelaktig hantering av assistansberättigades statlig ersättning. Detta uppenbara och obskyra kommunala vinstdrivande tänk får inte gå obemärkt förbi, vi måste agera och det nu, skriver Björn Modén och Mathias Blomberg, Lystra personlig assistans.

DEBATTARTIKEL. För den med insyn i assistansbranschen är det knappast någon nyhet att många kommuner, trots flertalet nytillkomna avgöranden från kammarrätterna, medvetet väljer att trotsa domstolarna genom att fortsätta betala ut en betydligt lägre ersättning per timme än de 284 kr per assistanstimme som Försäkringskassan betalar ut i enlighet med det så kallade schablonbeloppet.

Kommunernas märkliga domstolstrots baseras uteslutande på politiska beslut i vilka kommunen tagit ställning till vad som utgör en skälig kostnad. Att kommunerna själva inte klarar av att verkställa assistans för det belopp som bedömts vara rimligt är något som uppenbarligen inte upplevs som särskilt bekymmersamt.

Men det är inte kommunernas och deras nämnders märkliga och grundlösa ställningstaganden och beslut eller beräkning av vad som utgör en skälig kostnad och avsteg från Försäkringskassans schablonbelopp som vi kommer att lägga fokus på. Den frågan tycker vi redan är tillfredställande utredd av högre rätt. Det vi vill lyfta fram är de minst sagt besynnerliga ekonomiska fördelar som kommunerna drar av det fortsatta trotsandet av överrättspraxis.

Att ge en uttömmande beskrivning av alla olika situationer där kommunernas trots ger en ekonomisk fördel saknas det givetvis utrymme för i detta inlägg. Därför tänker vi oss följande något förenklade och fingerade exempel:

Stefan har skadat sig allvarligt i en bilolycka och är i behov av personlig assistans. Stefan ansöker samtidigt hos såväl Kommun A som hos Försäkringskassan. Kommun A blir klar med sin utredning före Försäkringskassan och beviljar Stefan ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans i en omfattning av 100 timmar per vecka från och med den 1 januari 2015.

Stefan väljer assistansbolaget X som anordnare och assistansbolaget X verkställer assistansen till ett pris av 284 kr per timme, alltså i enlighet med schablonbeloppet. Kommun A anser inte att kammarrättens praxis gäller för dem och ersätter Stefan med 240 kr per utförd assistanstimme. Stefan påtalar att Kommun A:s ersättning är för låg och inte täcker de faktiska kostnaderna men Kommun A hänvisar till ett nämndbeslut från 2013 där nämnden kommit fram till att ekonomiskt stöd endast ska utgå med 240 kr per verkställd assistanstimme.

Den 1 maj 2015 beviljar Försäkringskassan Stefan assistansersättning från och med den 1 januari 2015 och i samma omfattning per vecka som kommunen sedan tidigare beviljat. Eftersom kommun A verkställt personlig assistans under den aktuella perioden tillser kommunen att betalningen från Försäkringskassan går direkt till kommun A.

Här någonstans börjar det att bli riktigt intressant! Kommunen erhåller alltså ersättning från Försäkringskassan motsvarande det antalet timmar som verkställts, vilket med avdrag för de 20 första timmarna som kommunen alltid svarar för, innebär 80 timmar  x 4,3 veckor per månad x 4 månader = 1 376 timmar. Försäkringskassan utbetalar ersättning till kommunen med schablonbelopp, vilket ger 1 376 timmar x 284 kr per timme = cirka 390 000 kr.

Att Försäkringskassan ersätter Kommun A är givetvis inte särskilt i ögonfallande. Vad som däremot får en att skruva på sig rejält av obehag och olustkänslor är att vi vet att Kommun A:s kostnader för den verkställda assistansen varit betydligt lägre. Kommun A har ju som vi redovisade ovan endast ersatt Stefan 240 kr per assistanstimme varvid Kommun A:s kostnader för den utförda assistansen uppgått till 1 376 timmar x 240 kr per timme = cirka 330 000 kr.

Kommunen har således gjort en vinst på lite drygt 60 000 kr. Vart hamnar dessa 60 000 kr då? Återinvesteras vinsten på något sätt som skulle vara till gagn för Stefan? Går den till Stefan och assistansbolag X?

Knappast! För även om vi inte med en hundra procentig säkerhet kan veta vad Kommun A gör med denna vinst vet vi att den sällan, om inte aldrig, tillkommer Stefan på något sätt utan istället används för att täcka Kommun A:s ekonomiska hål någon annanstans. För det är säkert någon ny rondell eller liknande som ska utsmyckas med något odefinierbart konstverk som någon okänd men modern och futuristisk konstnär snickrat ihop.

Men ska det verkligen få vara så? Är det rimligt att kommuner skor sig på och drar vinning av de medborgare som befinner sig i liknande situation som Stefan?

Nej, självklart inte! Och om nu 60 000 kr i sammanhanget kan låta försumbart så är 60 000 kr vinsten på en person i en kommun. Vad är då vinsten på 10 personer i samma kommun, eller 50 personer i samma kommun? Och vad är den totala vinsten i alla landets kommuner?

Det krävs ingen större inlevelseförmåga för att förstå att vinsterna är enorma! Med detta sagt tycker vi att vi alla här framöver, när vi diskuterar vinster i välfärden och hur vi ska komma till rätta med det fusk som fortfarande sker i assistansbranschen, även ska lyfta upp och ägna viss eftertanke till hur vi kommer till rätta med kommunernas minst sagt tvivelaktiga hantering av vinsterna från de assistansberättigades statliga ersättning.

För även om man givetvis inte kan dra samtliga kommuner över en kam och att det finns vägar att komma runt den påvisade problematiken kan detta uppenbara och direkt obskyra kommunala vinstdrivande tänk inte få gå obemärkt förbi, vi måste agera och det nu!

Björn Modén            
VD Lystra personlig assistans

Mathias Blomberg
Styrelseordförande Lystra personlig assistans