Assistansvärlden skakas av storstriden kring Curira

IVO har återkallat tillstånden att bedriva personlig assistans för bolag inom Curira Group AB. Mer än 500 assistansanvändare och 3000 personliga assistenter berörs.
– Jag blir arg, ledsen och besviken. Det som smärtar mig mest är naturligtvis den oro som nu skapas hos alla i behov av assistans, säger styrelseledamoten Cristina Husmark Pehrsson, tidigare socialförsäkringsminister.

Förvaltningsrätten har inhiberat IVO:s beslut

Curira har överklagat till förvaltningsrätten. Den 27 juni beslutade förvaltningsrätten att inhibera IVO:s beslut om återkallelse av tillstånd för Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB. Inhibitionen innebär att IVO:s beslut inte kan börja gälla förrän förvaltningsrätten tagit ställning till Curiras överklagande.

IVO anser att Lystra Personlig Assistans AB, ägarbolagen Formar Assistans AB, Curira Group AB och Curira AB och personer med bestämmande inflytande inte uppfyller kravet på lämplighet i LSS.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans
Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Ex-ministern chockad över återkallade tillstånd

I styrelsen för Curira Group och Curira AB finns bland annat Cristina Husmark Pehrsson, tidigare socialförsäkringsminister i alliansregeringen.

Hon säger till HejaOlika att hon är chockad av det som har inträffat.

– Jag gick in i bolaget Ventures styrelse i mars i år, för att tillsammans med övriga nya i styrelsen [Ali Karimi, tidigare försvarsminister Mikael Odenberg och ordförande Fredrik Crafoord] och ny ledning försöka bygga en verksamhet som ger hög kvalitet och tillgänglighet. Vi ville bevisa att detta är möjligt. Bolaget som köpt Curira nyligen, för att inordna deras assistans, hade dotterbolag som det nu visar sig har misskött sig.

– Jag blir arg, ledsen och besviken. Vår avsikt var att kunna visa på något bra. Fusk och fel får aldrig förekomma! Det som smärtar mig mest är naturligtvis den oro som nu skapas hos alla i behov av assistans!

– Nu ser det ut som vi får sota för vad andra gjort för några år sedan. Min ingång har alltid varit att försöka göra det bästa för personer med funktionsnedsättning. Jag har ju själv personliga erfarenheter. Nu får vi se vad som händer i förvaltningsdomstolen. Som det ser ut finns det en del i IVO:s beslut som kan ifrågasättas. Jag och övriga två i styrelsen vill fortsatt visa [att vi kan bygga en verksamhet med hög kvalitet], och på något sätt kommer vi att kämpa vidare, för att bevisa det.

Personlig intervju med Cristina Husmark Pehrsson:
Livet blir aldrig mer detsamma

Varför har IVO återkallat tillstånd för bolag inom Curira?

Återkallandet av tillstånden beror, enligt IVO, på en rad felaktigheter, misskötsamhet och bristande seriositet. En del av uppgifterna baseras på anonyma anmälningar.

* upprepad ekonomisk misskötsamhet och bristande följsamhet i skyldigheter gentemot det allmänna,
* återkommande felaktig tidsredovisningen till Försäkringskassan och kommun som lett till att assistansersättning till betydande belopp på oriktiga grunder har utbetalats,
* bristande seriositet och arbetsgivaransvar vid anställning av personliga assistenter,
* brister i utförandet av personlig assistans och
* oriktiga uppgifter rörande utförd personlig assistans som lett till polisanmälan.

Vad anser bolagen om IVO:s anklagelser?

Företrädare för bolagen har yttrat sig till IVO över underlagen till beslutet, och har kraftfulla invändningar mot många av uppgifterna.

Ett av de återkrav från Försäkringskassan som ligger till grund för IVO:s beslut beskrivs som att ”bolaget har lurats av såväl de anställda assistenterna som kunden”. Andra återkrav grundas på att Försäkringskassan har ändrat bedömningen av hjälpbehovet.

Anonyma anmälningar anser bolagen inte borde ingå i bedömningarna. ”Det är vanligt förekommande att konkurrerande verksamheter lämnar ofördelaktiga och osanna påståenden”, skriver bolagets företrädare.

Vidare skriver bolagen att ”Curirakoncernen har bytt ut sin ägar- och ledningskrets som har vidtagit en rad olika åtgärder. Tidigare brister har vare sig varit uppsåtliga eller av systematisk karaktär. Nuvarande ledning har vidtagit åtgärder och planerar för ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa att bristerna inte uppkommer på nytt”.

Vidare framhåller bolagen bland annat att man kommer att ”starta ett projekt som går ut på att varje assistent under sin schemalagda arbetstid kommer att vara sammankopplad med den specifika kund som assistenten arbetar för. På det sättet kan bolagen logga, notifiera och avregistrera arbetstid i ett digitalt system och hitta avvikelser”.

Dramatiska beslut från IVO och förvaltningsrätten

IVO:s beslut om återkallande av tillstånd för att bedriva personlig assistans fattades 20 juni 2022, och gäller omedelbart.

Förvaltningsrättens beslut 27 juni om inhibition innebär dock att bolagen kan fortsätta bedriva assistans tills överklagandet har avgjorts.

”Omöjligt för 528 användare att byta assistansanordnare”

I ett pressmeddelande 27 juni säger verkställande direktören Adam Grabavac att ”det varit en omöjlighet för dotterbolagens idag totalt 528 brukare att byta assistansanordnare på ett tryggt sätt och med bibehållen kvalitet i assistansens utförande. Förvaltningsrättens beslut om inhibition är ur den aspekten mycket glädjande men även ur våra närmare 3 400 anställdas perspektiv. IVO har en möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Ur ett verksamhets- och brukarperspektiv, samt inte minst ur våra anställdas perspektiv, är förhoppningen att IVO avstår från att överklaga. Likaså är förhoppningen att andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan, respekterar förvaltningsrättens beslut om att IVO:s beslut tillsvidare inte är gällande.”

Vd Adam Grabavac påpekar också att ”IVO inte haft synpunkter på dotterbolagens nuvarande företrädare. Den olämplighet som IVO gjort gällande träffar historiska företrädare som inte längre är verksamma i koncernbolagen”.

LÄS ÄVEN: Sämre skydd mot felaktiga återkrav
Kammarrättens dom om återkrav begränsar personlig assistans

En kommentar

  1. Anonyma anmälningar måste absolut beaktas, förmodligen anställda och klienter som inte vågar vara namngivna. Min erfarenhet är att många bolag inte är lämpliga att bedriva verksamhet av detta slag, på sikt tappar de kvalitén och uppdraget att leverera personlig assistans, eller blir för kreativa med tidsredovisning etc. Ett stort problem är att bolagen inte behöver betala ut sjukpenning som arbetsgivare, det åligger kommunerna, så det finns inga incitament för bolagen att ta tag i ständiga sjukskrivningar hos vissa personer. Ska det vara vinstdrivande men kommunerna ska stå för sjuklönen (2 v), då får ju skattebetalarna betala dubbelt för sin ”välfärd”? Är för fri konkurrens mm, men inte längre när det gäller välfärden såsom äldrevård & omsorg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *