Bara en av 20 får hjälp att hitta arbete

De flesta dagens drygt 31 000 unga vuxna med aktivitetsersättning (förtidspension) vill söka jobb.
Trots det får bara en av 20 rehabilitering som är inriktad på att komma ut på arbetsmarknaden.
Det betyder att de allra flesta idag inte får något verkligt stöd att få arbete.

Uppgifterna kommer från en rapport som Försäkringskassan presenterar idag. Försäkringskassan har regeringen uppdrag att föreslå hur situationen kan förbättras. Men än så länge har man bara allmänna förslag och idéer om vad som kan göras.

”Det ser vi som ett mycket allvarligt samhällsproblem. Därför kommer Försäkringskassan i början av 2013 att bjuda in andra offentliga aktörer till ett samtal om hur vi gemensamt kan kraftsamla för att hjälpa unga människor med funktionshinder till ökad delaktighet i samhället”, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande idag.

Rapporten drar slutsatsen att det görs för lite för unga med aktivitetsersättning. Samhällets insatser måste öka.

Framförallt måste de tidiga insatserna, i skolan, öka. Många av dagens förtidspensionärer upplever att de inte fick stöd och förståelse för sin funktionsnedsättning under skoltiden.

Varje person måste också få rätt typ av insatser utifrån den enskildes behov, betonar rapporten. Men för att klara det behövs mer kunskap.

”Vi behöver lära oss mer om vilken typ av arbetslivsinriktad rehabilitering som fungerar och för vem den fungerar, hur subventionerade arbeten ska utformas och vilka som ska få dem så att de på bästa sätt bidrar till etablering på arbetsmarknaden. Under 2013 genomför Försäkringskassan ett antal fördjupade studier. Vi välkomnar alla aktörer, som har ett ansvar för gruppen unga med funktionshinder, att delta och bidra”, skriver Försäkringskassan.

Även arbetsgivarna måste ta ett stort ansvar, anser Försäkringskassan:

”Träffsäkra rehabiliteringsinsatser och väl fungerande myndighetssamverkan räcker inte hela vägen – så länge det inte finns någon som är villig att anställa dessa ungdomar.”

Läs mer i Försäkringskassans pressrelease.