Bara var tredje elev får veta hur de kan klaga på skolan

Hanteringen av klagomål fungerar dåligt på svenska skolor. När Skolinspektionen nyligen gjorde en flygande inspektion saknade var fjärde kommun rutiner för att ta emot klagomål. Och bara var tredje kommun informerar eleverna om hur de kan klaga.

Nya skollagen kräver att alla skolor har skriftliga rutiner för hur elever och föräldrar ska kunna klaga på skolans verksamhet. En viktig del är att skolan också ska lämna information till föräldrar och elever om sina rutiner.

Reglerna gäller sedan 1 juli, men när Skolinspektionen genomförde inspektionen i november fanns stora brister.

• 24 procent av kommunerna hade inte skriftliga rutiner.
• En majoritet av de kommuner som uppgav sig ha skriftliga rutiner hade ändå brister i rutinerna.
• Ofta saknas en intern ansvarsfördelning och det är ofta otydligt vem som har ansvar för att klagomål utreds.
• Cirka 65 procent av kommunerna uppger att de informerar vårdnadshavarna om rutinerna medan endast 36 procent informerar barn och elever.

– Det är oroande att kommunerna tar så lätt på kravet att ha ordentliga och tydliga rutiner för hur elever och föräldrar ska kunna föra fram klagomål på skolan och hur dessa ska tas om hand av huvudmannen, säger Marie-Hélène Ahnborg som är inspektionsdirektör på Skolinspektionen.

Den flygande inspektionen omfattade bara kommunala skolor. Friskolor ska kontrolleras i den regelbundna tillsynen.