Barn med tidiga språk-problem kan ha autism

Barn som visar tecken på försenad språkutveckling vid tvåårsåldern kan senare visa sig ha kontakt- eller uppmärksamhetsproblem. Mer än hälften av barnen lider risk att få diagnoser som autism, Aspergers syndrom, adhd eller utvecklingsstörning. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska Akademin.
   

– Jag har arbetat länge i med barn med språkstörningar och vi visste redan att det fanns en koppling till uppmärksamhetsproblematik. Men det var förvånande att så pass många barn visade sig få dessa diagnoser senare, säger Carmela Miniscalco, logoped och författare av avhandlingen ”Language problems at 2,5 years of age and their reletionship with early school-age language impairment and neuropsychiatric disorders”.

När de var 2,5 år testades deras språkförmåga och 21 barn med språkförseninge deltog sedan i studien. När barnen var sex och åtta år undersöktes de på nytt. 13 av barnen visade sig ha minst en neuropsykiatrisk diagnos.

– Nu när vi vet detta är det viktigt att vi gör systematiska behandlingsstudier, så att vi kan reda ut hur vi bäst hjälper barnen i det tidiga stadiet, säger Carmela Miniscalco.

Hon menar att man skulle kunna hjälpa barnen att lära sig kompensera för deras hinder tidigt och att det skulle kunna lindra problem för barnen senare i livet.

– Om man har en tidig språkstörning blir det svårare att leka med andra barn och använda sig av språket i socialt samspel, säger hon.

Nästan alla svenska barn språktestas på barnavårdscentralen när de är 2,5 år gamla. Av dessa har cirka sex procent språkproblem. En av svårigheterna kan vara att sätta ihop två ord till korta meningar. Förutom bra språkbehandling menar Carmela Miniscalco att man behöver hjälpa föräldrar att ge rätt stöd till sina barn.

– Föräldrar och barnets nätverk måste veta hur man ska stödja barnet. Det är viktigt att man uppmuntrar och utbildar föräldrar och personal i språkstimulans, kommunikation och samspel, säger Carmela Miniscalco.

Sahlgrenska akademin: www.sahlgrenska.gu.se