Bättre kvalitet med företagande i daglig verksamhet

Publicerat av
Li Jansson
Dela

KRÖNIKA. Insatserna för personer med funktionsnedsättning har ett helt eget språk, ofta helt obegripligt för utomstående.  Begreppet ”Daglig verksamhet” låter så intetsägande att få ställer följdfrågor. Verkligheten är dock betydligt mer spännande än så.

Daglig verksamhet är en kommunal insats för personer med funktionsnedsättning när andra möjligheter på arbetsmarknaden eller i studier bedöms vara uttömda. Antalet deltagare i daglig verksamhet ökar varje år och uppgick till 32 400 personer år 2013.

För många är daglig verksamhet en slutstation. Enligt Socialstyrelsen följs bara 14 procent av besluten om daglig verksamhet upp inom ett år. SKL:s statistik visar att bara 31 av 290 kommuner har rutiner för att pröva möjligheterna till arbete för personer i daglig verksamhet. Endast i 90 av 290 kommuner har det skett en övergång från daglig verksamhet till lönearbete.

För dem med allra svårast funktionsnedsättning är det viktigt att värna den dagliga verksamheten som en trygg miljö utan krav. Men för dem som faktiskt har en arbetsförmåga är de låga övergångarna till arbete oroande. Bägge grupper missgynnas också av en i princip obefintlig samhällsdebatt kring hur insatsen kan utformas på ett bättre sätt.

Ett viktigt första steg mot bättre verksamhetsutveckling är att SKL börjat publicera intressant statistik kring daglig verksamhet. Statistiken visar att kostnaden för daglig verksamhet i genomsnitt är 805 kronor per invånare och år i kommunerna. Men skillnaderna är enorma. Munkfors kommun har lägst utgifter för daglig verksamhet; 33 kronor per invånare och år. Emmaboda har samtidigt högst utgifter för den dagliga verksamheten eller 2 988 kronor per invånare och år.

Här är det viktigt att följa upp investeringarna för att klargöra vilka insatser som ger resultat. Även om insatsen är dyr kanske deltagarna ändå inte kommer i arbete. Kommunerna kan också vara dumsnåla och betala så lite för insatsen att kvaliteten blir lidande.

En framgångsfaktor är dock att låta företag utföra daglig verksamhet. Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2014 visar att enskilda utförare har bättre resultat för 21 av 26 indikatorer som berör daglig verksamhet och bostad med särskild service. Aktuella genomförandeplaner fanns vid 83 procent av daglig verksamhetsenheterna i privat regi, men bara vid 64 procent av de i kommunal regi.

Hos företaget Misa är övergångarna i arbete tio gånger så höga som hos kommunen, tack vare evidensbaserade metoder som Supported Employment. Hos Resursteamet ökar egenmakten hos individen och beroendet av stödinsatser minskar. Att låta fler få ta del av den typen av insatser är en tydligt sätt att skapa verkliga sociala framsteg.

Li Jansson
Arbetsmarknadsekonom Almega

Artikeln publicerades 2014-09-16

Publicerat av
Li Jansson
Nyckelord: KrönikorLi Jansson