Bättre stöd till elever i behov av extra hjälp bara en bluff?

Skolminister Jan Björklund har beskrivit den nya skollagen som en stor förbättring för elever i behov av särskilt stöd. Nu visar det sig att det kan bli motsatsen.
Nya skollagen innebär en oacceptabel försämring för elever med funktionsnedsättningar, hävdar Dyslexiförbundet.

Regeringen har fått mycket beröm för förslaget till ny skollag, eftersom det sägs stärka stödet till elever som behöver extra hjälp. Jan Björklund har också hyllats för att han vill ge föräldrar och elever rätt att överklaga åtgärdsprogram.

Nu har dock Dyslexiförbundet FMLS gjort en analys och slår larm om att skollagen tvärtom riskerar att kraftigt försämra stödet.

Motiveringen är att nya skollagen anger att stödet bara måste ges upp till nivån ”godkänd”.
– För en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkändnivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in. Regeln kan även innebära att de hjälpmedel eller anpassade läromedel eleven fått, dras in så fort eleven nått godkändnivå, skriver förbundet i ett brev till utbildningsministern och riksdagen.

Bestämmelsen om att ge stöd upp till godkänd strider, enligt förbundet, även mot skollagens nya portalparagraf om att varje elev ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och att skolan ska uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar.

Enligt förbundet blir den nya möjligheten att överklaga åtgärdsprogram en ren papperstiger.
– Möjligheten att överklaga faller platt till marken eftersom det man har möjlighet att överklaga så kraftigt försvagas, skriver styrelsen för Dyslexiförbundet.

Mer om Dyslexiförbundet finns på www.dyslexiforbundet.se