Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Är du arbetslös och har en funktionsnedsättning – men längtar efter att få jobba? Då kan rätt arbetshjälpmedel öppna vägen till jobb. Via Arbetsförmedlingen kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kronor vardera i bidrag per år till arbetshjälpmedel.

Hur många får bidrag till arbetshjälpmedel?

Rätt hjälpmedel kan vara nyckeln till att få eller kunna behålla ett jobb, men de senaste åren har Arbetsförmedlingens beslut om bidrag till arbetshjälpmedel blivit allt färre.

ÅrAntal beslut
20188337
20197787
20206246
20215324
20225681

Under 2021 beviljades endast 54 miljoner kronor i bidrag till arbetshjälpmedel, vilket var en minskning med nästan 30 procent sedan 2018.

Diagrammet visar utvecklingen för bidragen till arbetshjälpmedel, baserat på Arbetsförmedlingens årsredovisning samt utbetalningsprognosen som presenterades i februari 2022.

I årsredovisningen för 2020 förklarade Arbetsförmedlingen nedgången med dels försämrad arbetsmarknad, dels minskningen av personal, både arbetsförmedlare och inom rehabilitering. Därefter har även pandemin och svårigheterna att ha fysiska möten bidragit till nedgången. En nedgång som för övrigt har skett samtidigt som lönebidragen har minskat. Många beslut om arbetshjälpmedel har koppling till lönebidragsbeslut.

LÄS ÄVEN: Arbetsförmedlingens stöd vid funktionsnedsättning har kraftigt försämrats

Kan man få bidrag till arbetshjälpmedel redan i skolan?

Redan i skolan kan man få arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar med hjälpmedel i samband med att gymnasieelever har APL, arbetsplatsförlagt lärande. Ofta handlar det då om att hyra hjälpmedel.

Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan när skolan har identifierat elever som behöver särskilt stöd i övergången till arbetslivet. Skolsamverkan ser olika ut beroende på lokala förutsättningar.

När Arbetsförmedlingen samverkar med skola och elev under skoltiden, ska eleven skrivas in hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan, där det bedöms motiverat, bevilja bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen (BHA) inför en APL, eller om en elev är på väg ut i arbetslivet.

Skolan har ansvar för eleverna under hela studietiden. Arbetsförmedlingen är ett komplement och bedömer omfattningen av insatsen för enskild elev.

När man beviljats bidrag till hyra gäller detta bara en viss period. Man kan inte ta med hjälpmedlet, utan måste ansöka på nytt om man har behov av det vid senare tillfälle.

LÄS ÄVEN: Funkis och arbetslös? Här är arbetsmarknadsstöden du kan få idag

Vilka regler gäller för att få bidrag till arbetshjälpmedel?

Börja med att skriva in dig på Arbetsförmedlingens webbplats, och var noga med att berätta om eventuella stöd som du kan behöva beroende på funktionsnedsättning. Det kan därefter bli aktuellt att prata med arbetsterapeut, sjukgymnast, synspecialist eller någon annan yrkesgrupp hos Arbetsförmedlingen.

Varje person har sina egna förutsättningar som man måste utgå från. Kanske har man varit sjukskriven en tid. Eller så har man aldrig haft arbete. Kanske är det inte hjälpmedel som behövs i första hand, utan andra insatser, som personligt biträde.

Man måste inte ha jobb för att ha möjlighet till arbetshjälpmedel – det räcker med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis en praktik.

Allt är individuellt; personen, funktionsnedsättningen, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens bedömning av rätt till bidrag är att se till både personens behov, arbetets och arbetsplatsens förutsättningar samt arbetsgivarens ansvar.

Dagens regler för arbetshjälpmedel infördes 2017 och finns i förordning nummer 2017:462, om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

I reglerna betonas att bidrag inte får lämnas till arbetsredskap som normalt används för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. En förändring i 2017 års regler är att det blivit enklare att få behålla arbetshjälpmedel om man byter anställning.

Det är ingen vanlig ”ansökan” som görs när man vill ha arbetshjälpmedel, utan behovet av bidrag prövas i en dialog med arbetsförmedlaren. Man ansöker inte, men får skriva under ett ”underlag” om att man vill ha hjälpmedlet och att man är medveten om att man kan bli skyldig till återbetalning om man lämnar oriktiga uppgifter.

På gång är att man ska kunna göra en egen ansökan. Det är en del av Arbetsförmedlingens utveckling för att bli mer digital och effektiv.

Den enskilde personen kan få upp till 100 000 kronor per år i bidrag till arbetshjälpmedlet, vars kostnad normalt sett täcks helt och hållet av bidraget. Det finns även möjlighet att få ännu högre bidrag om det finns ”synnerliga skäl”. Även arbetsgivaren kan få 100 000 kr i bidrag, om det krävs anpassningar i miljön eller i redskapen. Hur stor del av kostnaden som arbetsgivaren får täckt varierar.

Bidrag kan lämnas om behoven av hjälpmedel kommer fram i samband med anställningens början, eller under de första 12 månaderna av anställningen. (Om man har arbetat hos arbetsgivaren längre än 12 månader kontaktar man Försäkringskassan.)

Personer som är anställda med stöd av lönebidrag kan få bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen för behov som kommer fram även efter 12 månader.

LÄS ÄVEN: Försäkringskassans information om arbetshjälpmedel

Vilka arbetshjälpmedel ger rätt till bidrag?

De flesta bidrag ges idag till den enskilde som personliga hjälpmedel. Variationen är mycket stor men det handlar ofta om hjälpmedel för syn, hörsel, kognition, förflyttning och lyft.

Till skillnad från hjälpmedelsförsörjningen via kommuner och landsting har Arbetsförmedlingen ingen färdig lista över vad som är hjälpmedel. Det kan ofta vara en fördel, eftersom det är omöjligt att säga exakt vad som kan behövas. Här handlar det ofta om helt specialanpassade hjälpmedel.

Ibland kan det vara svårt att dra gränsen för vad som berättigar till bidrag. Om hjälpmedlet är något som personen skulle behöva oavsett funktionsnedsättning så är det inte ett hjälpmedel utan ett arbetsredskap, och då ska arbetsgivaren hålla med det. Det kan handla om en dator för administration, eller en lyftvagn för att lyfta tunga föremål. Då är det inget hjälpmedel, utan ett redskap. Men det kan behövas en anpassning av datorn eller vagnen, och då kan bidrag lämnas för det.

Hur hittar man rätt arbetshjälpmedel?

Hjälpmedelsvärlden kan vara en djungel. När det handlar om arbetshjälpmedel finns ingen gräns för vilka produkter, eller vilken bransch eller nisch, det kan handla om. Leverantörerna räknas i hundratal!

Ibland vet den enskilde själv exakt vilket hjälpmedel som behövs – men annars har Arbetsförmedlingen många olika yrkesgrupper som kan hjälpa till, exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster, synspecialister, audionomer, dövkonsulenter, socialkonsulter och psykologer. De har specialkunskaper om hjälpmedel och hur en arbetsplats kan anpassas utifrån individers behov, arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Vilka arbetshjälpmedel är vanligast att man får bidrag till?

wdt_ID Arbetshjälpmedel kategori Antal beslut Andel i procent
1 Alla övriga arbetshjälpmedel 2001 19
2 Arbetsstolar  1330 13
3 Kommunikationshjälpmedel vid hörselnedsättning eller dövhet  1285 12
4 Kringutrustning vid datorarbete  922 9
5 Datorbaserade hjälpmedel vid synnedsättning 657 6
6 Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning  612 6
7 Anpassade redskap/verktyg  585 5
8 Arbetsbord och arbetsytor  573 5
9 Extern expertmedverkan  513 5
10 Hjälpmedel vid lyft och förflyttning  352 3
11 Icke datorbaserade hjälpmedel vid synnedsättning  351 3
12 Användarutbildning  306 3
13 Hjälpmedel vid hörselnedsättning eller dövhet som inte är kommunikationshjälpmedel  229 2
14 Datorer och telefoner  208 2
15 Anordning eller fast installation på arbetsplats eller av arbetsredskap  128 1
16 Läs- och skrivhjälpmedel  83 0

Hur lång tid tar det att få arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen?

Beslut om bidrag till arbetshjälpmedel fattas av en nationell enhet i Umeå – Hjälpmedel och det sker utifrån underlag och bedömning om vad som behövs som man kommit fram till tillsammans.

Arbetsförmedlingen har fått kritik för att det ibland tar alltför lång tid att få arbetshjälpmedel på plats. (Läs mer: Man kan förlora jobbet för att stödet kommer för sent)

– Det är viktigt att inte fördröja hjälpmedlen, och därför har vi ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten och korta ned väntetiden, säger Lena Persson, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

– Idag kan väntetiden variera stort, men mycket beror på hur bra underlag som finns ifråga om personens behov och förutsättningarna på arbetsplatsen. När de underlag som behövs för beslut är klara och inkomna så är målet för sektionen Hjälpmedel att fatta beslut om bidrag till hjälpmedel inom fem arbetsdagar, säger Lena Persson.

Personen själv kan ta in offert från en leverantör. Om personen behöver hjälp med att ta in offerter så kan Arbetsförmedlingen sköta detta. När beslut är fattat kan beställning göras, Arbetsförmedlingen betalar ut bidraget till den som fått beslutet. Om personen inte har möjlighet att betala fakturan för hjälpmedlet innan bidraget lämnats kan myndigheten betala fakturan för personens räkning.

Vilken betydelse har bidragen för arbetssökande med funktionsnedsättning?

Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att ge fler personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Bidrag till hjälpmedel är ett viktigt verktyg för att klara detta.

För unga med funktionsnedsättningar kan det vara extra viktigt med stöd att komma in på arbetsmarknaden. Man kan få extra hjälp vid övergången från skola till arbetsliv. Behovet av arbetshjälpmedel ska bedömas på samma sätt som för vuxna. Men förutsättningarna kan ändå vara lite annorlunda.

Unga kan ofta ta till sig ny teknik snabbare. Många kan väldigt mycket redan från början, vilket är en fördel. Funktionerna i den egna mobilen kan underlätta mycket. Idag pratas det också mycket mer om kognitiva funktionsnedsättningar, vilket är en av de största kategorierna för arbetshjälpmedel.

Goda råd till dig som vill ha bidrag till arbetshjälpmedel

Läs på om vilka regler som gäller, och hur handläggningen går till. Använd länkarna längre ned för aktuell information.

För att kunna få stöd i form av arbetshjälpmedel ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingens webb.

Var tydlig med din funktionsnedsättning och behovet av stöd.

Du måste ha ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen. Om detta saknas när du skriver in dig försenas handläggningen.

Var finns mer information om bidrag till arbetshjälpmedel?

Vill du veta mer om arbetshjälpmedel och andra stöd som du kan få via Arbetsförmedlingen? Här är några länkar med bra information:
Om stöd och ersättning
Om funktionsnedsättning
Om hjälpmedel på arbetsplatsen

Läs även denna artikel om vilka andra stöd som finns:
Visa vad du kan och ställ krav på stöd