”BO och HO har förlegad syn på specialskolor”

BO och HO har en förlegad syn på specialskolor, anser fem organisationer som stödjer regeringens förslag att återskapa statliga specialskolor.

Här följer de fem organisationernas debattartikel i sin helhet: 

”BO och HO har i pressmeddelanden och sina remissvar uttalat sig mot förslaget att återetablera Eke- och Hällsboskolan. Man jämför dagens specialskolor med ett liv på internat under tvång och pekar på att kommunerna med förslaget kan frånhända sig sitt ansvar.
För oss som har, har haft eller företräder våra barn och föräldrar i specialskolor känns svaret gammalt och insnöat utan verklighetsförankring och öppenhet. När gjorde man senast ett besök i någon av specialskolorna som finns? Har man någonsin träffat elever och föräldrar med erfarenheter? Vilka kommuner har man besökt som kan möta dessa barn? Har man läst remissvaren från de organisationer som företräder målgrupperna? Vet man överhuvudtaget vad man uttalar sig om?

Ombudsmännen vittnar också om dålig insikt om hur skolorna fungerar idag med helhetstänk kring skola, boende och fritid. Vi vet också om de stora brister som finns i flera kommuner kring de målgrupper det rör sig om och att många kommuner varken kan ta eller vill kännas vid sitt ansvar gå grund av ekonomi och inkompetens. Ekonomi och kompetens som specialskolorna har! För många barn och föräldrar har det varit räddningen på en hopplös situation! Skolan har också en dimension som inte nått fram till de myndighetspersoner som ska företräda våra barn och handikappområdet nämligen den sociala. Den handlar om att få vara den man är, känna identitet och trygghet.

BO:s största rädsla är att barnen ska tvingas leva åtskilda från sina föräldrar och hänvisar till Barnkonventionen. I den finns två grundläggande principer som vi tycker är viktigare. Den ena är artikel 3 som säger att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet och artikel 12 som säger att barnen själva ska få möjlighet att göra sig hörda och påverka sin egen situation.  

HO avvisar förslaget med hänvisning till FN:s nya konvention för personer med funktionshinder och vad som sägs i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. I konventionens artikel 24 kan man läsa fritt översatt ”att staterna ska tillförsäkra barn med funktionshinder en fri tillgång till en kvalitativ undervisning och få möjlighet att utveckla sina färdigheter för att underlätta sin sociala utveckling på samma villkor som andra människor”.  I den nationella handlingsplanen står att ”elever har olika behov och bör erbjudas en skolsituation som är anpassad efter deras behov”.

Det handlar alltså om ge barn med funktionshinder en skolsituation utifrån behov där formen inte är det viktigaste. Specialskolan är givetvis inte lösningen för alla men som skola är det ett kvalitetsval som vi värnar om och vill ska erbjudas barn och föräldrar. Se specialskolan som ett möjligt val och utveckla stödet för de föräldrar som har möjlighet och väljer att flytta med sina barn! Behåll elevboende och se möjligheterna att hålla kontakter till nära och kära med hjälp av modern kommunikation och teknik för de som väljer det utan att värdera!

Förslaget är att Hällsbo- och Ekeskolan ska starta igen 1 juli 2008. Från regeringen upplever vi också ett starkt stöd för att staten även vill behålla och utveckla de andra specialskolorna som finns i Sverige. Vi som ordföranden och vi som förbund bejakar det varmt!

Jan Carlsson, ordförande, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Sven-Emil Karmgård, ordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU
Jan-Peter Strömgren, ordförande, Hörselskadades Riksförbund, HRF
Lars-Åke Wikström, ordförande, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
Lars Berge-Kleber, ordförande Afasiförbundet