BO: Sämre ekonomi för familjer med barn med funktionshinder

Familjer som har barn med funktionshinder har ofta sämre ekonomi än andra, enligt Barnombudsmannens rapport Upp till 18 som släpps idag. BO hoppas nu på kloka beslut som tar hänsyn till detta både nationellt och lokalt.

 border= Barnombudsmannen Lena Nyberg har gjort en bred faktagranskning när det gäller barn och unga upp till 18 år.

Syftet är att ge underlag för ökad kvalitet i beslutsfattande som rör barn och unga på alla nivåer.
-Barnperspektivet behöver öka i alla beslut som rör barn och unga, säger Lena  Nyberg. Med aktuell kunskap kan vi se barns och ungas behov, problem och möjligheter. Det är viktigt att identifiera var stöd, information och beredskap kan behövas de närmaste åren.

Dålig ekonomi är ett av de mest bekymmersamma problem som framgår av rapporten. Nästan vart tionde barn i Sverige tillhör en familj som lever under gränsen för lägsta ekonomiska standard. Nära vart femte barn med ensamstående föräldrar lever i familjer med små ekonomiska marginaler.
Värst är det ofta för familjer som har barn med funktionshinder. Det beror delvis på att dessa föräldrar ofta är ensamstående.

Nästan två miljoner medborgare i Sverige är under 18 år. Vart och ett av dessa barn har rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barn och ungdomar är ingen homogen grupp. Deras villkor, erfarenheter och bakgrund skiftar mellan individerna. Statistik om barns vardag här och nu är viktig för att vuxna på alla nivåer i samhället ska kunna fatta genomtänkta beslut. Källa: Barnombudsmannen
Bland positiva tendenser finns ett minskat godisätande och läskdrickande, särskilt bland flickor. Både pojkar och flickor äter mer frukt och grönsaker än för några år sedan.
En larmsignal är att nästan var tredje 15-årig flicka känner sig nere minst ett par gånger i veckan. 5-6 procent av alla tonåringar uppskattas lida av depression, men förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar inte längre utan har planat ut.

– Barns framtidstro har inte förändrats mycket under 2000-talet. Yngre barn har större tro på framtiden än äldre. Åtta av tio barn i åldern 10-12 tror att de kommer att få det bra i framtiden, medan sex av tio 16-17 åringar tror det. Barn i familjer med sämre ekonomi ser inte lika ljust på framtiden som andra, säger Lena Nyberg.

Läs mer i en debattartikel av Lena Nyberg på http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6403