Bottenbetyg för kommunerna för tredje året i rad

Kommunerna visar inga tecken på att förbättra uppföljningen av beslut som gäller LSS-boende och daglig verksamhet.
Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent.

Resultaten har varit ungefär lika dåliga under tre år. Det framgår Socialstyrelsens rapport om öppna jämförelser för 2014.

– Uppföljningen är viktig eftersom det handlar om att säkerställa att insatsen ger önskad effekt och svarar mot individens behov, säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen.

Han menar att det finns ett samband mellan att handläggarna har mycket att göra och låg uppföljning av besluten.

Drygt 25 000 personer bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Dessa boenden och alla andra stöd enligt LSS grundar sig på beslut som kommunen fattar. Men kommunerna är alltså mycket dåliga i sin egen uppföljning.

En annan allvarlig brist är att kommunerna drar ned på den uppsökande verksamheten bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

Andelen kommuner som bedriver sådan uppsökande verksamhet har minskat under fyra års tid, från 51 procent 2011 till 40 procent i år.

Privata företagare inom välfärden kan glädja sig åt att Socialstyrelsens jämförelser visare att de ofta har högre kvalitet än kommunala verksamheter.

En förklaring kan vara att det ställs högre krav på enskilda utförare än på kommunerna. De måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet, vilket kommunala verksamheter inte behöver.