Bryter de mot lagen? Kommunala riktlinjer granskas av Socialstyrelsen

Följer kommunerna lagen eller har man för många egna riktlinjer som begränsar ledsagning och andra LSS-insatser? Är skillnaderna mellan kommunerna alltför stora?
Frågorna granskas av Socialstyrelsen som släpper en rapport om detta i slutet av mars.

– Vi har samlat mycket underlag och håller på med analyserna, säger projektledaren Ulla-Britt Blomquist.

Det var den förra regeringen som gav Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur landets kommuner sköter några insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppdraget omfattar ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service för vuxna.

– Vi frågade 290 kommuner om de hade riktlinjer och fick svar från 273. 166 av dem hade riktlinjer. Vi har också skickat en enkät med många frågor till ett urval av kommuner och stadsdelar.

Alla riktlinjer (från de 166 kommuner som uppgett att de har riktlinjer) har granskats. De kommunala riktlinjerna kan handla om hur ofta man får en viss LSS-insats och hur mycket tid man får.
– Vi ska analysera riktlinjerna utifrån gällande lagstiftning och kraven på likvärdighet och rättssäkerhet.

Kan du ge exempel på frågor som ni tycker är viktiga att kolla?
– Vi tittar på om man har tidsbegränsade beslut, om man har genomförandeplaner, vilken kompetens som finns, var insatsen utförs, av vem, omfattningen med mera.

Kan man ha tidsbegränsade beslut inom LSS?
– För vissa insatser kan man det, sedan beror det på hur man hanterar besluten – det är viktigt att man följer upp innan besluten upphör att gälla.

Kommunala besparingar har fått mycket kritik av funktionshinderorganisationer.
– Vi har en referensgrupp med många representatnter för organiationer som FUB, RBU, Attention, Hjärnkraft och SRF och dem har vi fått myckt synpunter från. Det har bland annat handlat om att vissa grupper inte längre får någon ledsagarservice.

Enligt regeringsuppdraget har ni även möjlighet att föreslå lagändringar.
– Vi är i slutskedet av analysen och jag kan idag inte svara på om vi kommer att föreslå något.

Hur känns det att jobba med en rapport som betyder så mycket för många?
– Det känns som en viktig rapport och vi vill göra så bra beskrivning av problemen som möjligt. Vi har gjort en omfattande kartläggning. Jag hoppas att funktionshinderrörelsen kommer att känna att vi har lyft deras perspektiv, säger Ulla-Britt Blomquist.

Uppdatering: Nu finns en ny version av LSS-skolans lektion om ledsagarservice och kontaktperson, med allt du behöver veta om dessa viktiga LSS-insatser: LSS-skolan 2021: 4. Ledsagarservice och kontaktperson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *