”Budgeten styr allt mer”

Publicerat av
Anders Lindström
Dela

Som socialsekreterare har Sonia Koppen ett jobb där kollegorna är engagerade – men ofta funderar på att hoppa av och byta yrke.

Socialsekreterare är en yrkesgrupp som arbetar med att utreda med­borgares rätt till stöd.

– Vi har valt yrket för att vi är engagerade och vill göra något positivt för människor, säger Sonia Koppen, socialsekreterare och facklig förtroendevald i Göteborg.

Samtidigt är det en yrkesgrupp som på senare tid har uppmärksammats för att en stor andel av dem har allvarliga funderingar på att byta yrke. Sonia ser en förklaring i att många upplever att det är en otroligt hög arbetsbelastning, en annan i att det ofta brister i introduktionen för de nya medarbetarna:

– Socionomutbildningen är en generalistutbildning som förbereder studenterna för olika arbetsområden. Nyutexaminerade socialsekreterare ges ofta inte förutsättningar att göra ett bra arbete då de inte har specialistkunskaperna som krävs för de specifika arbetsuppgifter som de förväntas utföra.

– Det är också många som upplever att budgeten styr, att det blir allt mer påtagligt att man inte kan välja de lösningar som är bäst, utan de som kommunens ekonomi medger.

Socialsekreterare finns i olika antal i alla kommuner. I en större kommun som Göteborg finns mer utrymme för specialisering och Sonia arbetar själv inom stadsdelen Centrum med unga med funktionsnedsättning.

Främst gäller arbetet ungdomar under 21 år och deras familjer, och hon betonar att det där är viktigt att se hela familjesituationen.

– Personligen upplever jag inte att den enheten där jag jobbar är lika hårt styrd av ekonomin som många andra arbetsplatser, förklarar Sonia.

Hon arbetar halva sin tid med detta, resterande 50 procent är hon yrkesansvarig för socialsekreterare inom fackförbundet Visions Göteborgsavdelning.

Arbetet som socialsekreterare innehåller myndighetsutövning, och man kan förstås ibland möta upprörda känslor hos sina klienter. Det kan ta sig mer eller mindre dramatiska uttryck:

– Det kan förekomma en hel del hot och våld och arbetsgivaren är skyldig att ha en plan för hur de ska arbeta när någon har utsatts för hot eller våld, säger Sonia.

Hon berättar att hon personligen av arbetsgivaren har fått utbildning i hur hon ska undvika att hamna i en hotfull situation. De kan handla om hur man placera sig i rummet och att man till exempel alltid ser till att klienten har en flyktväg.

– Vi har även larm som vi ska använda vid möten på kontoret samt ett larm som vi kan använda vid hembesök. Det larmet är kopplat till polisen, berättar Sonia.

Det vanliga är att medarbetare som utsatts för våld erbjuds psykologsamtal efteråt. Trots att det finns en plan för hur man ska göra om en medarbetare utsätts för hot eller våld är det självklart ändå väldigt obehagligt och det påverkar ofta den enskilda negativt. Många väljer till exempel att ha skyddat telefonnummer.

Olika stadsdelar har olika förutsättningar, och i en stad som Göteborg finns en del områden med tyngre problematik. Att rekrytera erfaren personal dit kan vara svårt. Men det är inte en entydig bild, menar Sonia, mycket hänger också på arbetsledningen och hur arbetet är organiserat.

Samma skäl som till yrkesvalet anger Sonia också som orsak till att hon engagerat sig fackligt: att engagera sig och försöka påverka i stället för att ge upp.

Och här finns glädjeämnen i det fackliga, kommunen ligger ganska väl framme i arbetet med att förbättra förutsättningarna för en bra arbetsmiljö.

– Det är kul att att vi har kommit ganska långt i Göteborg. Allt har inte genomförts än, men en del har börjat implementeras.


SONIA KOPPEN

Ålder: 31 år.

Bostad: Lägenhet i nordöstra Göteborg.

Familj: Två systrar och mamma.

Fritid: Tycker om att träffa mina vänner och familj, träna och resa.

Blir glad av: När jag får uppleva nya saker.

Blir arg av: Att Sverigedemo­kraterna fick så många röster
i årets val.

Främsta egenskap: Jag är målmed­veten.


5 kvinnor på varje man

Ett inte så jämställt jobb.

– Socialsekreterare är anställda av en kommun och socionomutbildning eller likvärdig utbildning är ett krav för att få en sådan tjänst.

– Socionomer kan också arbeta som kuratorer, som fältassistenter eller inom kriminalvård med mera.

– Den största skillnaden jämfört med dessa yrkesgrupper är att socialsekreterare utför myndighetsutövning och fattar juridiska beslut som kan överklagas i domstol.

– Sonia bedömer att det relativt lätt att som utbildad socionom få ett arbete, i alla fall ett vikariat. Arbetsgivaren har svårt att rekrytera erfaren personal och i Göteborg är majoriteten av socialsekreterarna under 35 år eftersom många väljer att byta inriktning eller arbete efter en tid inom socialtjänsten.

– Könsfördelningen är ojämn: det är fem gånger fler kvinnor än män som arbetar som socialsekreterare.

– Det finns ingen fastställd ingångslön, men för den som är ny i yrket ligger lönen i regel kring 26 000, medan de med högsta lönerna ligger något över 35 000. Medellönen ligger strax under 30 000 kronor, allt utifrån en statistik för Göteborg – löneläget skiljer som i många andra yrken mellan större och mindre orter.


6 punkter för arbetsmiljön

De fackliga organisationerna SSR (socionomernas riksförbund) och Vision har tillsammans med arbetsgivaren Göteborgs stad arbetat fram
sju punkter för en bättre arbetsmiljö:

1. Förstärkt introduktion och kompetensutveckling.

2. Administrativt stöd för chefer.

3. Rimlig arbetsbelastning

4. Plattformsarbete socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

5. 1:e socialsekreterare.

6. Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten.


Utbildning på 15 orter

Socionomutbildningen är på tre och ett halvt år,  210 högskolepoäng. Man kan studera till socionom på femton olika universitet och högskolor i Sverige. Praktik ingår i regel i utbildningen.

Jobbutsikter = goda!

Det relativt lätt att som utbildad socionom få ett arbete, i alla fall ett vikariat. Arbetsgivaren har svårt att rekrytera erfaren personal och i Göteborg är majoriteten av socialsekreterarna under 35 år eftersom många väljer att byta inriktning eller arbete efter en tid inom socialtjänsten.

Lönenivå

Lönerna skiljer mellan stora och små orter.

Månadslöner i Göteborg: ingång: 26 000 kr, medel: 30 000 kr, högsta ligger något över 35 000 kr.

    

Artikeln publicerades 2014-10-29

Publicerat av
Anders Lindström