Dålig ordning hindrar snabb hjälp mot psykisk ohälsa

Varken barnhälsovården eller skolan har effektiva metoder för att upptäcka psykisk ohälsa hos barn tidigt. Socialtjänst och BUP har däremot många olika metoder, men det är svårt att veta om dessa är effektiva. Det säger Socialstyrelsen i en kritisk rapport idag.
– Behovet är stort av att utvärdera metoder och dess effekter för barn och föräldrar, skriver Socialstyrelsen.

Bild på ledsen pojke.Det är Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Socialstyrelsen som har kartlagt vilka metoder och arbetssätt som används i kommuner och landsting för att tidigt upptäcka, förebygga och ge insatser till barn.

De verksamheter som undersökts är de som möter alla barn, det vill säga förskola, skola, skolhälsovård, barnhälsovård, mödrahälsovård, familjecentraler och ungdomsmottagningar. Även specialiserade verksamheter som barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomspsykiatrin har undersökts.

Inte mindre än 228 olika metoder hittades hos de 2000 verksamheter som besvarade Socialstyrelsens enkät.
Tyvärr är metoderna ofta inte anpassade till respektive verksamhets uppgift, enligt rapporten.

– Det är inte rimligt att förutsätta att alla yrkesverksamma eller ansvariga i en organisation ska ha tillräcklig kompetens eller kännedom om alla tänkbara metoder för att kunna värdera och välja rätt metod. Det är i hög grad en nationell angelägenhet att skapa mer ordning och reda i vilka metoder som ska användas när och av vilka verksamheter. Det behövs ett långsiktigt nationellt stöd till verksamheterna för att de ska lyckas att upptäcka barn och unga som inte mår bra och som behöver stöd och hjälp, säger Lars Hellgren, chef för Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Socialstyrelsen.

Rapporten drar följande slutsatser
    * Det finns ett stort behov av att utvärdera metoder och dess effekter för barn och föräldrar.
    * Det finns behov av nationellt stöd vid val av metoder
    * Det finns behov av nationella insatser för utbildning i och implementering av metoder
    * Det finns behov av att förtydliga olika verksamheters uppdrag och utifrån detta diskutera val av metoder.

Läs mer på Socialstyrelsens webbsajt