De ger besked om LSS: Dags för mer stöd eller är det redan för dyrt?

Nej, LSS och personlig assistans har inte blivit för dyrt!
Om den saken var partierna eniga på en debatt om framtiden.
Men i övrigt finns det stora skillnader i partiernas prioriteringar.

Flera partier lovade att undanröja de senaste årens inskränkningar som gjort det svårare för många att få insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tre partier har har en tydlig ambition att satsa mer på stöd till personer med funktionsnedsättningar: Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Andra partier, som Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna ger mindre tydliga besked och pratar hellre om att ”säkra finansieringen” och att satsa på valfrihet.

Här sammanfattar vi de viktigaste beskeden från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna (som inte deltog i debatten).

 

Foto på Lennart Axelsson.
Lennart Axelsson (S).

Socialdemokraternas Lennart Axelsson utlovade att funktionshinderfrågor kommer att prioriteras högre med en S-regering än under alliansen. De senaste årens försämringar beror, enligt Axelsson, på att regeringen inte prioriterat frågorna.

På frågan vad han i övrigt vill göra som ”handikappminister” under kommande mandatperiod var svaret att ”se till att LSS blir som det var tänkt”.

Han vill även införa samordnare för att stödja personer med funktionsnedsättningar.

Hjälpmedelsreglerna vill han också göra enhetliga över landet.

 

Foto på Agnetha Luttropp.
Agnetha Luttropp (MP).

Miljöpartiets Agnetha Luttropp gav klart besked om att de tuffare bedömningar som införts på senare år ska stoppas så att fler kan få hjälp. Det handlar bland annat om reglerna för vad som ska räknas till ”grundläggande behov”.

Luttropp vill också rätta till ”orättvisa” bedömningarna av vilka personer som ingår i LSS personkrets 1-3 och har rätt till stöd. Men också utöka rättigheterna inom personkrets 3.

Hjälp med samordning för barn och föräldrar är en viktig fråga för MP.

När det gäller vinstdebatten anser MP att företag som drivs med vinstsyfte inte hör hemma i välfärdssektorn. Att gå med vinst är okej, men då måste vinsten gå till verksamheten.

– Skilj på vinst och vinstsyfte, precis som vi gjort i överenskommelsen för friskolor där vi ställer krav på långsiktighet och transparens, sa Agnetha Luttropp.

 

Foto på Anders Andersson.
Anders Andersson (KD).

Kristdemokraternas Anders Andersson vill ha en ny utredning som lyfter fram de samhällsekonomiska fördelarna med LSS-reformen. En annan prioriterad fråga för KD är att ”säkerställa” finansieringen inför framtiden, på vilket sätt framgick dock inte.

Anders Andersson slog tillbaka mot de kritiker som ansåg att KD varit alltför passivt när det gällt att försvara LSS mot besparingar.

– Jag är beredd att ta strid för att värna LSS, men vill inte ta skit för ”nedskärningar”, sa Anders Andersson och betonade att kostnaderna för reformen ökat kraftigt.

– Det är ett misstag att vi inte har gjort samhällsekonomiska analyser om reformens betydelse för familjerna och nätverket, sa Andersson som alltså lovade att ta fram sådana analyser om han får chansen som minister.

 

Foto på Rickard Nordin
Rickard Nordin (C).

Centerpartiets Rickard Nordin intygade också att hans parti stod fast vid att värna LSS, men gav också en inblick i svårigheterna att få brett gehör hos andra politiker.

– Vi som deltar i den här debatten är intresserade och välvilliga till LSS, men sedan när vi går hem får vi fajtas med andra frågor som miljö, sa Rickard Nordin.

Högt på hans önskelista står en utvidgad diskrimineringslag, utan de undantag som finns med i regeringens proposition.

För att skapa rättvisare arbetsmarknad och ekonomi vill Centern införa både medborgarlön (för de som inte kan arbeta alls) och flexjobb (för de som kan jobba en del).
Flexjobb är en dansk modell som i flera år förespråkats av Neuroförbundet och som även Folkpartiet ställt sig bakom.

 

Foto på Maria Lundqvist-Brömster
Maria Lundqvist-Brömster (FP).

Folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster sa att hennes parti vill ha ”assistans och LSS utan inskränkningar”.
– Det har absolut blivit för stora restriktioner och försämring av integriteten. Därför måste lagen förtydligas.

Folkpartiet vill även att staten tar över all personlig assistans, istället för att som idag ha det uppdelat mellan Försäkringskassan och kommunerna.

Vidare vill Folkpartiet se över 2-årsomprövningarna av assistans.

Liksom allianskollegan Rickard Nordin (C) vill Maria Lundqvist-Brömster ha en ny diskrimineringslag UTAN de untantag regeringen har tagit med i propositionen.

 

Foto på Isabella Jernbeck.
Isabella Jernbeck (M).

Moderaternas Isabella Jernbeck hade framförallt två frågor hon ville prioritera: dels valfrihet, dels likvärdig bedömning av LSS-insatser oavsett var i landet man bor.

 

Foto på Eva Olofsson
Eva Olofsson (V).

Vänsterpartiets Eva Olofsson var tydlig i kravet på att se över LSS så att fler kan få hjälp.

Hon lyfte också frågan om den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättningar.
– Många lever i fattigdom idag och måste få möjlighet att leva som andra även ekonomiskt, sa Eva Olofsson.

När det gäller välfärdsföretag som går med vinst har Vänsterpartiet lagt ett förslag som begränsar vinstmöjligheterna inom skola och äldreomsorg, men INTE inom assistans.
– Assistans är speciellt och vi har inte ännu inte analyserat färdigt för att kunna lägga ett förslag, sa Eva Olofsson.

Debatten arrangerades av Assistansanordnarna den 3 juni i Stockholm. Moderator var Bengt Westerberg.

Foto
Eftersnack. Anders Andersson (KD), Bengt Westerberg (moderator) och Per Frykman, verksamhetschef för Assistansanordnarna, fortsatte diskussionen under minglet efter debatten. (Alla foton: Linnea Bengtsson)