Debatt: Ny lärarutbildning måste ge baskunskap om funktionsnedsättningar

Nya lärare utbildas idag utan att få den ringaste kunskap i frågor om funktionsnedsättningar hos barn. Det är oerhört angeläget att den nya lärarutbildning ger alla nya lärare baskunskaper om funktionsnedsättningar, skriver Inger Öhlmér, RBU Västmanland, i en debattartikel.

Kompetensnivån om barn med funktionshinder måste höjas i den nya lärarutbildningen

Utredningen om en ny lärarutbildning skall enligt ett tilläggsdirektiv från den 14 april 2008 vara klar och redovisa ett förslag den 15 november i år. För alla elever, i synnerhet dem som kämpar med olika funktionshinder, är det oerhört angeläget att utredningen leder till att viktiga baskunskaper om olika funktionshinder blir obligatoriska i all grundläggande lärarutbildning.

Min övertygelse om vad som borde ingå i all lärarutbildning har vuxit fram ur erfarenheterna från ett långt lärarliv, många års kompetenshöjningsarbete genom föreläsningar och övningar för undervisande personal på olika nivåer samt projektledning av både längre och kortare serier för all pedagogisk personal i ett stort antal skolor och ett flertal kommuner. Fokus har varit barn och elever i behov av särskilt stöd vilket beroende på hur vi definierar särskilt stöd innebär alla barn och elever. Den stora efterfrågan på kompetenshöjning understryker med all tydlighet att för läraryrket betydelsefulla kompetenser fattas i den grundläggande utbildningen.

Alla kurser har utvärderats och fått enormt positivt mottagande. Dessutom har både nyutexaminerade lärare och lärare med lång erfarenhet i fria kommentarer betonat behovet av ett förändrat synsätt främst vad gäller barn/elever som behöver mera, vilket de upplever att kursen medverkat till. De har tagit till sig vad kursen förmedlat beträffande att eleven och dess förmågor måste stå i centrum mycket mer än vad som sker i dagens skola. Vikten av att alla elever utan undantag måste mötas av positiva förväntningar. Erfarenheterna från detta arbete visar också stora brister inom många för alla lärare viktiga kunskapsområden såsom viktiga baskunskaper om olika funktionshinder, perceptionspsykologi, minnesprocesser, de svåra samtalen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram som blir verktyg, ledarskap och förhållningssätt med mera.

Höjs inte alla lärares kompetens inom ovan exemplifierade områden uppnås inte skollagens mål, att alla elever skall ges möjlighet att utvecklas efter vars och ens förmåga – en formulering som återfinns både i examensförordningen för den nuvarande lärarutbildningen och i kommittédirektivet till den pågående utredningen om en ny lärarutbildning.

På uppdrag av RBU Västmanland har undertecknad därför fått i uppdrag att dels göra en sammanställning av vad som enligt lärares praktiska erfarenheter krävs för att vara undervisningsberedd och dels göra en analys av om nuvarande lärarutbildning verkligen ger det som examensförordningen föreskriver.

Min genomgång visar bl.a. att det finns lärosäten som inom det allmänna utbildningsområdet helt saknar eller i mycket liten utsträckning har obligatorisk litteratur som behandlar:
– olika funktionshinder och vad de kan leda till i skolsituationen
– barns matematiska tänkande
– noggrann uppföljning och dokumentation av elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling samt
– betydelsen av ett positivt förhållningssätt och vad det innebär praktiskt i skolarbetet.

Samma lärosäten hänvisar till den verksamhetsförlagda utbildningen där varje student skall följa en partnerskola genom hela studietiden. Samtidigt är det just dessa ofta mycket erfarna lärare som uttryckt sin avsaknad av tillräcklig kunskap inom de områden jag tagit upp.

Nedanstående tre frågor anser jag därför i allra högsta grad befogade:
– Hur skall då de verksamhetsförlagda studierna på ett fullgott sätt kunna komplettera eller i vissa fall ersätta kurser/litteratur som helt saknas?
– På vilket sätt förbereds de lärare som skall vara lärarutbildare?
– Kan skolor som enligt Skolverkets inspektioner brister i stödet till elever med funktionshinder och i uppföljningen av elever kunskapsmässigt och socialt samtidigt vara partnerskolor?

Genomgången av den nuvarande lärarutbildning har jag sedan följt upp med en noggrann genomgång av Kommittédirektivet för En ny lärarutbildning. Vid en första genomläsning kan det förefalla som om uppdraget avser en översyn av de områden som jag talar om ovan. Vid en mer kritisk granskning uppstår emellertid en mängd frågor och väsentliga områden tycks ibland saknas beroende på hur texten skall tolkas. Nedan följer några ex. på direktivets text:

Beträffande olika funktionshinder och vad de kan leda till i skolsituationen:
…Utbildningen för de flesta inriktningar behöver också innefatta kunskaper om barns språk- och matematikutveckling. Härvidlag skall situationen för barn och elever med olika former av inlärnings- och koncentrationssvårigheter uppmärksammas särskilt av utredaren.
Innebär direktivets text att utbildningen kan förväntas tillgodose behovet av  grundläggande kunskaper om olika funktionshinder?
…Vidare är det viktigt att lärarna utvecklar nödvändig kompetens när det gäller resultatbedömning inklusive prov och betygssättning samt individanpassade arbetssätt.
Inkluderas härmed en förbättrad kompetens vad gäller utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram?

Den nuvarande examensordningen innehåller på liknande sätt vackra men i likhet med direktivet svepande ord som visat sig leda till stora brister i utbildningen. Därför anser jag att man nu måste kräva en mer konkret formulering för att lärarutbildningen verkligen skall förbättras. Remissinstanserna måste vara vaksamma på detta när de skall bedöma utredningens förslag.

Lärarutbildningen måste förbättras för alla blivande lärare inom bl.a. de områden som jag tagit upp i denna artikel. Detta för att göra det möjligt att ge alla barn utan undantag chansen att uppnå skolans mål.

Dessutom måste hela skolan genomsyras av ett positivt förhållningssätt, som lyfter fram vad alla barn kan för att hitta vägen till barnets lärande.

Inger Öhlmér
http://www.iorespons.se