Nyheter |

Det är helt orimligt att människor dagligen får sina liv omkullkastade

FUB kräver att LSS ändras.

Thomas Jansson

I denna artikel

DEBATT. Det är helt orimligt att en dom i HFD från den ena dagen till den andra kan omintetgöra det som gällt fram till dess och därmed omkullkasta livet för dem som drabbas, skriver FUB:s ordförande Thomas Jansson i en debattartikel.

DEBATTARTIKEL. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen. Fram till i år ingick till exempel egenvård i grundläggande behov vid beräkning av assistansersättning.

Försäkringskassan har efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), bestämt att egenvård inte längre kan vara grundläggande behov. Detta har medfört att det har blivit svårare att få, och behålla, statlig assistansersättning.

För inte så länge sen, bara en generation, lades de stora vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning ned. Barnen som föddes med en funktionsnedsättning skulle nu få växa upp tillsammans med sina föräldrar och syskon.

Det var en stor och viktig ”omsorgsrevolution”, som dåvarande medicinalrådet på Socialstyrelsen Karl Grunewald drev och senare också skrev om. I förarbetena till LSS lyftes särskilt personlig assistans fram som ett alternativ att överväga, för barn och ungdomar till att bo utanför föräldrahemmet och för vuxna till att bo på institution.

Allt fler mycket för tidigt födda barn överlever nu nyföddhetsperioden tack vare en intensiv utveckling av teknik och kunnande. Bland dessa finns barn som får bestående funktionsnedsättningar. När familjerna lämnar sjukhuset och övergår till en vardag som inte längre ser ut som tidigare, måste LSS och insatsen personlig assistans kunna möjliggöra för familjen att leva – inte bara överleva.

ISF konstaterar i en färsk rapport att ny rättspraxis om personlig assistans har fått direkt genomslag i Försäkringskassans tillämpning. Det handlar om att stöd med grundläggande behov ska vara av privat och känslig karaktär, att enbart personer med psykisk funktionsnedsättning kan tillgodoräkna sig tid för det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” och att egenvård inte kan vara grundläggande behov.

Dagligen får vi berättelser om barn, unga och vuxna som blivit av med sin assistans.

Omfattningen och effekterna av denna praxis är inte klarlagd, skriver ISF. Men i princip dagligen får FUB och andra funktionshinderorganisationer nu ta del av berättelser, där barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar blivit av med sin assistansersättning.

Det är helt orimligt att en dom i HFD från den ena dagen till den andra i princip ska kunna omintetgöra det som gällt fram till dess och därmed omkullkasta livet för dem som drabbas. Lagstiftarens målsättning med LSS och insatsen personlig assistans var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle kunna leva som andra. Insatserna ska vara utformade så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet.

FUB kräver att regeringen föreslår lagändringar och ger tilläggsdirektiv till den pågående LSS-utredningen, så att de ursprungliga intentionerna med LSS och insatsen personlig assistans uppfylls.

Thomas Jansson
Förbundsordförande Riksförbundet FUB

  

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content