Nyheter

Det går att ge alla barn rätt stöd

Debattartikel inför Barn i behovs riksdagsseminarium den 14 april
demonstration7798 700

 

DEBATT. Sverige måste bli bättre på att ta hand om barn med särskilda behov. Då kan dessa barn få utrymme för sina unika förmågor och växa upp till trygga vuxna som bidrar till samhället.

Denna vecka (14 april) anordnar nätverket Barn i behov ett seminarium i Riksdagen som en viktig del i arbetet att påverka och informera.

Trots ambitioner och satsningar fortsätter larmrapporterna om att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, dyslexi och aspergers syndrom inte får rätt stöd i skolan.

Detta får förödande konsekvenser för barnen, familjen, för ordning och kvalitet i skolan och för samhället i stort, som tappar en hel generation barn ut i permanent utanförskap.

Barn i Behovs riksdagsseminarium är ett sätt att skapa nödvändiga samtalsforum och mötesplatser. Forskningen har svar, men når inte ut till skolor, till socialkontor, LSS-enheter, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Gustav Fridolin inledningstalar om hur vi vänder vinden och skapar en skola tillgänglig för alla. Därefter inspirationsföreläser fem experter utifrån olika perspektiv: samverkan, tidig upptäckt, utanförskapets pris, elevhälsa och problematisk skolfrånvaro.

De fem experterna är
• Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisk samordnare på SKL, samverkan mellan socialtjänst, sjuk- och hälsovård och brukare
• Malin Gren Landell, regeringens särskilda utredare om problematisk skolfrånvaro om strategier för att motverka utslagning
• Ann-Mari Ek från Ernst och Young, resursfördelningssystem och utanförskapets pri
• Anna Sjölund om en första linje som kartlägger elevers behov innan de hinner misslyckas
• Johan Hallberg, rektor, om lyckad samverkan med elevhälsan

Seminariedeltagarna får i uppdrag att lotsa ett verklighetsbaserat case, från havererad skolgång till lyckad återintegrering. Seminariets värdar, Maria Stockhaus (m) och Shadiye Heydari (s), ska tillsammans med företrädare för Danderyds kommun i en panel svara på frågor från seminariedeltagarna.

Barn i behov är ett riksomfattande föräldranätverk som ägnar sig åt opinionsarbete och ofta syns i nyhetsinslag och i debattartiklar. Nätverket arbetar även med att påverka politiker såväl på lokal och nationell nivå och var en av de drivande krafterna bakom lagrådsremissen till skärpt skollag 2016.

Nätverket ser seminariet som en viktig del i sitt arbete att påverka och informera för att göra Sverige bättre på att ta hand om barn med särskilda behov. Då kan dessa barn och ungdomar utvecklas och få utrymme för sina unika förmågor och växa upp till trygga vuxna som bidrar till samhället istället för att ge samhället ökade kostnader.

 

Sagt av föräldrar i nätverket Barn i behov

Det går att ge alla barn rätt stöd men det går inte av sig självt. Styrande på lokal nivå måste ta ett ansvar för att de landvinningar forskningen gjort syns i stödverksamheterna. Idag bygger mycket stöd på okunskap och bristande samordning med förödande konsekvenser för individen och samhället.
Malin Holm
Legitimerad psykolog och en av arrangörerna till föräldranätverket Barn i Behovs andra stora riksdagsseminarium om den svenska skolan

Jag har stridit i 10 års tid för båda mina barn, säger. Alla vill väl och alla är också överens om vilka typer av insatser som behövs. Men när det kommer till vem som ska betala och genomföra insatserna tar det tvärstopp. Vi är ingens kärnverksamhet.
Jiang Millington
Barn i Behov

Att vara förälder till ett barn med särskilda behov har gett mig dubbla roller då jag i mitt arbetsliv jobbat som lärare, specialpedagog och Rektor. Numera arbetar jag med att särskilt stöd och tillgänglighet på högskola. För mig är det viktigt att vi i nätverket samverkar med skolan. Alla har bara vinster att göra på att elever som behöver det får särskilt stöd anpassat efter sina egna behov. Om elever med särskilda behov får rätt stöd så påvekas både skolpersonalens och alla elevers arbetsmiljö positivt. Med ökad kunskap hos beslutande politiker, skolpersonal och andra som finns runt våra barn kan vi få möjlighet till förbättringar och samarbete. Att få rätt stöd ska ske genom samarbete, inte genom strid.
Annelie Karlsson
Barn i behov

   

    

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Etac Sulky R82 Cricket