Det här är S och MP överens om

Under dagarna före själva regeringsdeklarationen släppte Socialdemokraterna och Miljöpartiet information om ett antal överskommelser.

Skola

Ökade resurser till skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.

Fas 3

Fas 3 avskaffas och ersätts av extratjänster, utbildningsmöjligheter och flexjobb.

Arbete åt alla

Målet är arbete åt alla. Jobbet är en för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Alla människors talanger, färdigheter, erfaren­-
heter och kompetenser ska tas till vara.

Rehabilitering

Rätten till rehabilitering ska stärkas. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks. Skyddet vid sjukdom för studerande förstärks.

Mer resurser

Skolorna ska anställa mer personal så lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Fler speciallärare och special­peda­goger ska anstäl­las
i skolan.

Läs-garanti

En läsa-skriva-räkna-garanti ska införas för att säkerställa att insatser sätts in så fort en lärare upptäcker ett behov, redan från förskoleklass.

Utbildning

Fler utbildningsplatser och en reformerad arbetsförmedling för att ”stänga rekryteringsgapet”.

Särskilt stöd

Lagstiftningen om elevers rätt till särskilt stöd ses över.

Gymnasiet

Alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Eleverna ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Avhoppen från gymnasieskolan ska minska genom nationella mål och genom en gemensam strategi mellan stat och kommun.