Dömd till fängelse – förvaltare underrättades aldrig

  • Polis, åklagare och tingsrätt – ingen underrättade förvaltaren trots vädjanden.
  • En person på ett gruppboende dömdes därför till långt fängelsestraff och skadestånd utan att hens förvaltare fick möjlighet att stödja.
  • Nu får polisen kritik av justitiekansler Mari Heidenborg som även tycker att regeringen ska se över reglerna.

Ett och ett halvt år i fängelse

Personen dömdes till ett och ett halvt års fängelse och skadestånd på totalt 33 500 kronor. Det handlade om grov misshandel på det gruppboende där personen var bosatt.

Tre olika myndigheter – alla ignorerade förvaltaren

Trots att personen tydligt bad om att få hjälp av sin förvaltare tog vare sig polisen, åklagaren eller tingsrätten kontakt med förvaltaren.

Alla tre myndigheterna kände till att personen hade förvaltare, men uppger också att de inte har några rutiner för att underrätta förvaltare.

Polisen har uppgett att man hade försökt få kontakt med förvaltaren, men gav upp försöken efter några dagar.

Polisen får kritik av JK

JK skriver nu i sitt beslut att man riktar ”viss kritik” mot polisen för underlåtenhet att vidta flera kontaktförsök med förvaltaren.

Tingsrätten borde också ha kontaktat förvaltaren, för att den tilltalade skulle få ”bättre förutsättningar att tillvarata sin rätt”. Tingsrätten slipper ändå kritik från JK eftersom det inte finns någon reglering av området.

”Angeläget införa rutiner”

I beslutet skriver JK att det är angeläget att införa rutiner för att underrätta förvaltare och god man vid frihetsberövanden. JK påpekar också att brottsmisstänkta i behov av särskilt stöd ska ha möjlighet att ha god man eller förvaltare närvarande under till exempel polisförhör.

JK skriver att ”en grundläggande utgångspunkt är att en misstänkt som har förvaltare själv får föra sin talan i ett brottmål. En ytterligare utgångspunkt synes vara att denne själv får föra sin talan också när det gäller skadeståndsanspråk, oavsett omfattningen av detta”.

”Det är uppenbart att en misstänkt som är ställd under förvaltarskap riskerar att lida rättsförlust han eller hon måste hantera [skadeståndsanspråk] utan stöd av sin förvaltare.”

Lagen kan behöva ändras

JK påpekar också att frågorna har berörts i en tidigare utredning (SOU 2004:112), utan att det har lett till någon ändrad lagstiftning.

”Mot bakgrund av detta och vad som framkommit i ärendet skickas en kopia av det här beslutet till Justitiedepartementet för eventuella överväganden av behovet av ytterligare regler på området”, skriver JK den 7 mars 2022 i beslutet (Dnr 2020/7371).