Dömdes för cannabis mot smärtor – förlorade även i Europadomstolen

Efter en motorcykelolycka framställde en man cannabis för att lindra sina smärtor. För detta dömdes han till dagsböter för narkotikabrott. Mannen vände sig då till Europadomstolen. Den 1 september förlorade han dock målet.

Odlade cannabis på grund av nödsituation

Mannen hade odlat cannabis hemma och använda detta för smärtlindring. I tingsrätten fick mannen också gehör för att det handlade om en nödsituation och att han behövde tillverka cannabis som ”enda möjligheten att leva ett drägligt liv”.

Hovrätten höll inte med om att det var en nödsituation, utan dömde honom för narkotikabrott till villkorlig dom och dagsböter. Efter överklagan slog Högsta domstolen också fast att det inte var en nödsituation. Samtidigt ansåg HD att brottet var ringa.

Kränktes rätten till privatliv?

Mannen var inte nöjd med HD:s beslut, utan överklagade till Europadomstolen. Han ansåg att hans rätt till respekt för privatliv enligt Europakonventionen hade kränkts.

Den viktigaste frågan för Europadomstolen att ta ställning till var om inskränkningen i mannens privatliv varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Högsta domstolen vägde in förmildrande omständigheter

Här hade det betydelse att HD hade vägt in förmildrande omständigheter. HD hade också mildrat rubriceringen av brottet från narkotikabrott av normalgraden till ringa narkotikabrott, samtidigt som dagsböterna minskades.

Europadomstolen drog därför slutsatsen att HD hade tagit hänsyn till mannens behov av smärtlindring, och rätten till respekt för privatliv inte har kränkts.

Europakonventionen är en förkortning av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.