Elever i behov av stöd får ökade rättigheter

Den elev som behöver hjälp och stöd ska ha rätt till det och den som är duktig ska ha rätt till stimulans. Det anser utbildningsminister Jan Björklund vara det allra viktigaste i propositionen om ny skollag som regeringen idag överlämnar till riksdagen.

Elever som behöver stöd och hjälp får stärkta rättigheter med förslaget till ny skollag, menar regeringen. Kraven på att elevers behov av stöd ska utredas blir tydligare. En viktig förändring är att åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

Elevernas rättigheter stärks även när det gäller elevhälsan, där det enligt den nya skollagen måste finnas tillgång till både läkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Detta ska gälla även friskolor.

Regeringen vill också begränsa möjligheterna för skolor att neka elever plats med motiveringen ”betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter”.

Det blir också svårare för kommuner och andra skolhuvudmän att smita undan från sitt ansvar eftersom Skolinspektionen får större möjligheter att vidta åtgärder. I framtiden kan Skolinspektionen utvärde viten och i allvarliga fall stänga skolor med omedelbar verkan.

Regeringen hoppas att riksdagen godkänner förslagen under våren. Det mesta av lagen kommer då att börja gälla från och med juli 2011.

Här finns hela propositionen för nedladdning: http://www.regeringen.se/sb/d/12489/a/142368