”Elever måste få känna att de är med i gemenskapen även vid lång frånvaro”

Gerd Karlsson-Ingvarsson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, menar att det är viktigt att skolan ger möjlighet för eleven att ha kontakt med lärare och kamrater när hon eller han är frånvarande under en längre tid.

– Det är viktigt att känna att man fortfarande är med i gemenskapen. Dagens digitala kommunikationsverktyg gör detta möjligt. Om eleven vet att det ska hända något extra roligt ökar kanske chansen att hon eller han kommer iväg till skolan.

IT är även ett användbart hjälpmedel i det direkta skolarbetet.

– Digitala läromedel kan vara ett hjälpmedel för många elever, eftersom det finns stora möjligheter att anpassa för varje elev. Som lärare har jag dock alltid möjlighet att anpassa aktiviteter samt att erbjuda alternativa övningar.

Gerd tar ett exempel från ämnet idrott och hälsa, där eleven istället för att hoppa bock kan få ett alternativ, som till exempel att kliva över en bänk.

– För elever med funktionsnedsättning finns också möjlighet till anpassningar vid nationella prov, som till exempel förlängd tid, uppdelning av provet, använda hjälpmedel som eleven använder dagligen, eller att svara muntligt. Anpassningen görs så att provet eller delprovet fortfarande prövar det som ska prövas.

Vid betygsättning kan även undantagsbestämmelsen i skollagen användas, även känd som ”pys-paragrafen”.

– Skolans rektor är ansvarig för att elevens behov av särskilt stöd utreds om misstanke finns att eleven inte kommer att nå kunskapskraven. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas, där det framgår vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur de ska följas upp och utvärderas.

Lärare och rektor kan vända sig till Gerd och hennes kollegor på SPSM för att få stöd.

– På varje skola ska rektor stödja lärarna i deras arbete med att bedöma elevernas kunskaper. I detta arbete kan Specialpedagogiska skolmyndigheten vara ett stöd till skolan.