Elever med stödbehov skiljs från kamrater

Skolorna får mycket hård kritik av skolverket för att man inte ger rätt
stöd till elever som har störst behov av insatser. Det stöd som
eleverna har rätt till uteblir ofta.

– Många skolor väljer istället att ge stöd genom att dela in dessa
elever i särskilda grupper eller i särskilda skolor på ett sätt som
inte alltid är förenligt med skollagstiftningen, uppger skolverket.

Skolverkets utbildningsinspektion har krävt omfattande förbättringar
när det gäller kunskapsresultaten på ett stort antal skolor.

– En huvudorsak till bristande kunskapsresultat är att elever i behov
av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. Inspektionen
visar att skolorna inte lever upp till sina skyldigheter när det gäller
elever i behov av särskilt stöd, skriver skolverket i en rapport.

– Skolorna använder heller inte, i tillräcklig omfattning, de
stödinsatser som eleverna har rätt till enligt skolförfattningarna, som
till exempel individuella studieplaner och åtgärdsprogram.

Skolverket kritiserar att elever i behov av stöd ofta placeras i
särskilda grupper eller till och med särskilda skolor. Det handlar
oftast om elever i grundskolan som är i behov av särskilt stöd och där
den ordinarie klassen eller hemskolan inte förmår att ge eleven den
undervisning och de stödåtgärder som behövs.

– Allt fler kommuners sätt att hanterar särskilda undervisningsgrupper
strider mot principen om inkluderande undervisning. Flera av dessa
verksamheter bedrivs i gråzonen för det tillåtna och ryms inte alltid
inom den lagstiftning som nu finns, säger skolverket.

Skolverkets inspektioner har genomförts under tre år. Under de två
första åren 2003-2004 gavs en ganska ljus bild av det psykosociala
klimatet i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, men nu har bilden
försämrats.

Mer information finns på www.skolverket.se