Elever som får extra hjälp behöver inte känna sig utanför

Hur kul är det egentligen att få specialpedagogisk hjälp i skolan? En
ny rapport visar att det kan skapa
utanförskap. Kompetenta lärare och sällskap av andra elever minskar risken.

Elever som får extra pedagogiskt stöd i skolan upplever både fördelar och nackdelar med detta, enligt en studie som Eva Heimdahl Mattson, lärare och forskare på Stockholms unversitet gjort i samarbete med en grupp studenter och Specialpedagogiska institutet.

En diagnos som dyslexi eller ADHD kan ge en elev en mer positiv självuppfattning än tidigare, konstaterar Eva Heimdahl Mattsson.
– Diagnosen leder dock ofta till att eleven får lämna sin klass för att få specialpedagogiskt stöd i en särskild undervisningsgrupp, vilket i sin tur riskerar att åter sänka självförtroendet, heter det i rapporten.

– Att behöva lämna sin egen klass för att få relevant pedagogiskt stöd upplevdes av de flesta som en exkludering. Det som minskade känslan av utanförskap var dock om placeringen i den särskilda undervisningsgruppen var temporär, om läraren där var kompetent och om man fick sällskap med andra kamrater i klassen.

Studien bygger på intervjuer med 13 elever i grundskolan och gymnasieskolan spridda över landet. De intervjuade eleverna bestod av sex flickor och sju pojkar i åldern 11 – 20 år.
Sedan tidigare finns en rapport kallad Mot en inkluderande skola? Skolledares syn på specialpedagogiska insatser.

Mer om rapporten på webbsajten för Specialpedagogiska institutet .