En fallucka för elever i behov av stöd? Regeringen krävs på besked

Regeringens förslag till ny skollag får hela handikapprörelsen att se rött.
Idag kräver 13 stora förbund besked av regeringen:
Har den nya skollagen en fallucka för elever med funktionsnedsättning, istället för det förstärkta stöd som utbildningsminister Jan Björklund utlovat?

Förra veckan skrev Föräldrakraft om att det utlovade stödet kan visa sig vara en bluff. Vi hänvisade då till en analys som Dyslexiförbundet tagit fram.

Idag har ett stort antal andra handikapporganisationer anslutit sig till kritiken mot regeringen.

Samtidigt vägrar regeringen envist att uttala sig. Föräldrakraft har sökt Jan Björklund och andra ansvariga för kommentarer eller bemötanden, hittills utan framgång. Björklunds pressavdelning har inte fått fram någon kommentar, utan hänvisar till att Dyslexiförbundets skrivelse först ska besvaras.

I dagens uttalande från 13 olika organisationer heter det bland annat:
”Anledningen till vår oro är att elever med funktionsnedsättning många gånger är i behov av specialpedagogiska insatser i form av särskilt stöd i undervisningen. Enligt nuvarande skollag har elever med dessa behov rätt till särskilt stöd utan begränsningar i mål eller betyg.
Men i förslaget till ny skollag har denna rättighet försvunnit. Den nya skollagen anger att särskilt stöd endast ska ges i den omfattning som behövs för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås – det vill säga betyget ”godkänt”.
Detta innebär till exempel att specialpedagogiskt stöd kan dras in så fort man når godkänt-nivå. Sedan måste eleven igen misslyckas, för att stödet åter skall sättas in. Regeln kan även innebära att de hjälpmedel eller anpassade läromedel eleven fått, dras in så fort eleven nått godkänt-nivå.”

Uttalandet avslutas med ett krav om att få klara besked:
”Vi handikapporganisationer som representerar hundratusentals elever med funktionsnedsättningar finner detta scenario helt oacceptabelt och kräver besked av regering och riksdag om att detta inte är lagstiftarens intention och att ett klarläggande görs i sakfrågan och frågetecknen rätas ut.”

Följande personer och organisationer har ställt sig bakom uttalandet:
Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS
Tiina Nummi Södergren, Synskadades riksförbund
Jan-Peter Strömgren, Hörselskadades riksförbund
Agnetha Mbuyamba, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention
Ulf Grape, Hjärtebarnsförbundet
Jan Carlsson, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Ingrid Burman, Handikappförbunden
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet
Ann Ander, föräldraföreningen Talknuten
Susanne Lund, Svenska Epilepsiförbundet
Eva Nordin-Olsson, Autism- och Aspergerförbundet
Anna-Lena Krook, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning