Nyheter

En härva av nya och gamla regler


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Vi försöker reda ut vad alla nya regler hos Försäkringskassan innebär.

Försäkringskassans nya regler har varit föremål för annonskampanjer och uppmärksamhet i media. Reglerna genomsyras av åtstramning men är inte helt glasklara.

Vi försöker reda ut vad alla nya regler hos Försäkringskassan innebär.

Försäkringskassans nya regler har varit föremål för annonskampanjer och uppmärksamhet i media. Reglerna genomsyras av åtstramning men är inte helt glasklara.

Vi gör ett försök att reda ut den härva av regler för aktivitetsersättning och sjukersättning som gäller sedan 1 juli.

Aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsad och den kan man få fram till månaden innan man fyller 30. Efter 30 år är det tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning tills vidare som gäller.

För att få aktivitetsersättning eller sjukersättning ska arbetsförmågan på grund av sjukdom, eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, vara nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.

Alla möjligheter att återgå i arbete ska ha prövats, i alla arbeten på hela arbetsmarknade, även lönebidragsanställningar och andra liknande arbeten. Alla möjligheter till arbete ska alltså vara uttömda gentemot en bredare arbetsmarknad.

En nyhet är att man inte längre kan få aktivitetsersättning eller sjukersättning i väntan på ett lönebidragsarbete eller annat anpassat arbete.

Plan för återgång i arbete

För den som har aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning upp­rättar Försäkringskassan tillsammans med individen en plan för återgång i arbete. Man behöver inte ha en arbetsgivare för att upprätta en sådan plan.

Övergångsbestämmelser

Om man redan har aktivitetsersättning eller sjukersättning behåller man sin ersättning resten av den period som beslutet gäller. När den perioden tar slut finns också övergångsregler som gör att äldre regler kan fortsätta att tillämpas.

Dessa övergångsregler innebär att man, efter ansökan, kan beviljas aktivitetsersättning (eller att den som fyller 30 år kan beviljas tidsbegränsad sjukersättning) i ytterligare maximalt 18 månader, men längst till och med december 2012.

Anmälningsskyldighet

Skyldighet att anmäla händelser som påverkar arbetsförmågan gäller för all sjukersättning och aktivitetsersättning.

Man kan ha ett förtroendeuppdrag även om man har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. För den som beviljats hel sjuk- eller aktivitetsersättning finns utrymme att utnyttja upp till en åttondels arbetsförmåga av normal heltid. För tio år sedan ändrades lagstiftningen så att arbetsförmågan ska vara i det närmaste helt nedsatt vid hel ersättning.

Det är ändå viktigt att kontakta Försäk­rings­kassan om sina planer för att se om det planerade arbetet eller förtroendeuppdraget ryms inom den så kallade åttondelen.

Denna möjlighet gäller bara för den som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Den som har delvis nedsatt arbetsförmåga och vill utöka sin arbetstid kan ha rätt till vilande sjukersättning.

Kontakta Försäk­ringskassan för mer information.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett inkomstprövat stöd som kan gälla den som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bostads­kostnad och inkomstförhållanden påverkar bostadstilläggets storlek.

Vilande sjukersättning

Vid studier kan man ansöka om vilande ersättning från och med den månad man börjar studera, under förutsättning att man haft ersättningen i minst ett år. Ersättningen kan vara vilande för studier under längst 24

kalendermånader eller under återstående tid av beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om man har aktivitetsersättning eller sjukersättning och vill pröva att arbeta kan man ansöka om en prövotid med ersättning och lön samtidigt under maximalt tre månader. Om arbetsförsöket fungerar kan man ansöka om att få sin ersättning vilande.

Prövotiden och tiden med vilande ersättning räknas ihop och kan sammanlagt pågå under längst 24 kalendermånader eller under återstående tid av beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

Ersättningens storlek

Ersättningsnivåerna för aktivitetsersättning och sjukersättning är inte flexibla, vilket kan drabba den som arbetar deltid. Nivåerna utgår från 40 timmar per arbetsvecka och är låsta till heltid, trefjärdedelstid, halvtid och en fjärdedelstid.

Jobbar man 12 timmar per vecka får man bara halv ersättning från Försäkringskassan eftersom arbetstiden överskrider en fjärdedel, som är tio timmar. Det blir ett glapp och man kan förlora ekonomiskt på att arbeta.

– Lag­stift­ningen medger bara de fyra nivåerna. Många kundsynpunkter finns på att nivåerna inte är flexibla, säger Christina Åkerstedt, verksamhetsutvecklare på avdelningen för sjukförmåner vid Försäkringskassans huvudkontor.

Aktivitet under tid med aktivitetsersättning

För den som har aktivitetsersättning och vill studera gäller följande: Om studierna inte kan ses som en arbetslivsinriktad åtgärd kan de ses som en aktivitet. Akti­vi­teter ska planeras tillsammans med Försäkringskassan. Det ska finnas en planering och ett mål. Man kan få särskild ersättning för eventuella kostnader som uppstår med anledning av aktiviteten i de fall och till den del kostnaderna inte kan ersättas inom ramen för andra ersättningssystem.

Det är inte möjligt att ha ersättning både från Försäkringskas­san och från Centrala Studiestöds­nämn­den, CSN.

– Om den försäkrade önskar och bedöms kunna delta i aktiviteter ska För­säkringskassan tillsammans med honom eller henne börja en planering av lämpliga aktiviteter som utgår från den försäkrades önskemål, behov och förutsättningar, säger Christina Åkerstedt. Om det inte finns någon plan för aktiviteter kan man själv vara aktiv och kontakta Försäkringskassan för att få igång en planering av arbetslivsinriktad rehabilitering eller aktiviteter.

– Du som undrar över något, kontakta Försäkringskassan. Ingen ska behöva vara orolig i onödan. Vänd dig till din personliga handläggare eller till den nationella kundtjänsten 0771 524 524, så blir du uppringd av en handläggare.

Fotnot: Regeringen har föreslagit ytterligare regeländringar inom sjukförsäkringen. Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2009 (proposition 2007/08:124, Från sjukersättning till arbete). Beslutet är troligen klart när denna tidning utkommer.

Artikeln har även publicerats i Stockholms Epilepsiförenings tidning Synapsen

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass