En seger för elever som behöver särskilt stöd

Rätten till stöd till elever med funktionsnedsättning stärks.
– Det är väldigt positivt och ett erkännande för den stora grupp elever som har funktionsnedsättning, säger Sven Eklöf, kanslichef på Dyslexiförbundet FMLS.

Under fyra års tid har Sven Eklöf varit drivande för att förtydliga skollagens bestämmelser om särskilt stöd.
Nu har regeringen äntligen överlämnat till riksdagen en proposition om ändring av skollagen.

Regeringens förslag innebär att skollagen förtydligas så att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att klara de olika kunskapskraven ska få stöd för ”att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningen”.

Sven Eklöf ser detta som en garanti för berörda elever att få stöd för att kompensera en funktionsnedsättning.

Sedan nuvarande skollag infördes 2010 har debatten varit het om vilka som har rätt till stöd och hur långt.

Med den nu aktuella ändringen blir det tydligt att man har rätt till stöd vid funktionsnedsättning. Det blir också tydligt att stödet ska ges även efter det att eleven har uppnått nivån godkänt.

– Det sänder en viktig signal ut till alla skolor. Om du har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd även om du klarar godkänt, säger Sven Eklöf.

Förslaget till lagtext är fortfarande inte ”hundraprocentigt” i Sven Eklöfs ögen – men han är ändå nöjd med att lagen ger elever rätt till stöd oavsett hur högt betyg eleven satsar på.

– Men det är klart att jag hade önskat en ännu bättre förslag, där eleverna hade garanterats åtgärdsprogram, det vill säga ”särskilt stöd” med rätt att överklaga.

Hela handikapprörelsen har ställt sig bakom kravet på ett förtydligande av rätten till stöd. För Handikappförbunden var detta krav ett av de viktigaste inför kommande valrörelse. Nu ser det alltså ut som att regeringen lyckas städa bort denna fråga.

Så vad blir nu den viktigaste frågan i valet?
– För min del handlar det om kvaliteten i skolan. Det finns stora brister i kunskap om hur lärare och rektorer ska arbeta med elever med funktionsnedsättningar. Alla behöver få utbildning om detta, säger Sven Eklöf.