Ett föredöme när det gäller IT-hjälpmedel

Rösjöskolan har fyra hörnstenar: Välutrustat bibliotek, skapande lärande, närhet till natur och  miljö samt moderna datorer både i klassrum och datasalar.

Rösjöskolan byggdes i början av 60-talet och ligger i Sollentuna norr om Stockholm. Kom­-mu­nens särskola flyttade dit i början av 1990 ungefär samtidigt som rektor Ann Char­lotte Markman kom dit. Hon är idag rektor både för grundskolan och särskolan och har sammanlagt 380 elever varav 50 i särskolan.

Ann Charlotte berättar att skolan är ”inkluderande” så mycket som det går, tack vare en strikt och tydlig organisation. I en tid då många skolor går från schema anser personalen på Rösjöskolan att schema och rutiner är väldigt viktigt, speciellt för barn med någon form av funktionsnedsättning.

Även läxorna är systematiskt upplagda med tydlig information – både föräldrar och elever får klart besked om vad som ska göras och när. Personalen planerar mål för sexveckorsperioder.
 


”Om något är extra klurigt för någon elev är det bara att gå tillbaka, inget suddas bort.”

Skolan har kommit långt när det gäller IT-hjälpmedel och Ann Charlotte berättar entusiastiskt om deras digitala whiteboard-tavlor:

– Om något är extra klurigt för någon elev är det bara att gå tillbaka, inget suddas bort.

Ann Charlotte tilldelades Stiftelsen Helge Åkerlunds och Libers Skolledar­stipendium tidigare i år. Stipendiet delas ut till skolledare som främjat användningen av interaktiva läromedel.

Skolans elever har mycket bra resultat i läsning, läsförståelse och matematik. Läs­lektionerna är ett bra exempel på hur inkluderande klasser kan ge bra resultat, särskolebarnen på skolan är mycket duktiga på läsning.

Idrott är också ett viktigt ämne. Sär­skolan har sina egna idrottstimmar och i de fall inkludering sker så är det bara då man vet att det kommer att lyckas, utan risk för oro och ledsamhet.

Barnen i särskolan simmar varje vecka och även fritids (som är inkluderande) satsar en hel del på simning, vilket gör barnen till riktiga ”fiskar” i vattnet.

Rösjöskolan arbetar också med Olwe­usprogrammet mot mobbning och kränkande behandling. Tillsammans med en psykolog gick personalen under tre terminer (90 minuter varannan vecka) igenom all verksamhet och vad som skulle förbättras.

Nu har skolan uppföljning ett par gånger per termin, arbetet får aldrig betraktas som avslutat. Att skolan har lyckats genomföra en stor förändring lyser igenom när Ann Charlotte berättar ”alla vuxna tar ansvar och personalen bär nu gula västar för att synas ordentligt på rasterna”.

När barnen börjar skolan har föräldrarna ett samtal med rektor för att alla ska berätta om sina förväntningar och även lyssna på de krav som ställs. ”Ett viktigt samtal som ökar medvetenheten”, menar Ann Charlotte.

En förklaring till att det går så bra och att många aktivt söker sig till Rösjöskolan är att skolans personal har stor kunskap om olika funktionshinder.

Under flera år har skolan haft en föreläsning varje månad om olika funktionshinder, om grupprocesser och om hur man hanterar svårigheterna omkring. Dessa föreläsningar är öppna för all personal på skolan.

Varje månad har skolan KBT-skolade psykologer som handleder särskolepersonalen utifrån de autistiska barnen och hur personalen ska arbeta vidare. Skolan har med andra ord arbetat aktivt de senaste 20 åren med att öka förståelsen för funktionshinder.

Skolan är även med i ”Kometprojektet” för skolorna i Sollentuna. Projektet fokuserar på det som är bra och är ett program för samspel mellan föräldrar och lärare.

Metoden bygger på en inlärningsprincip och syftar till att ge verktyg att möta utagerande barn på ett hjälpsamt sätt. En av skolans specialpedagoger är Kometinstruktör.

Ann Charlottes bästa tips till andra skolor är att skapa struktur, rutiner och lugn kring barnen. Att  se till så att alla har en ”ordning och reda-känsla”. Ann Charlotte betonar även det goda samtalet för att leta sig fram till bra lösningar.