Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning

Lena Hallengrens första proposition som ansvarig för funktionshinderpolitiken
Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.
Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts av två nya ersättningar: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Det förslaget blev en av Lena Hallengrens allra första insatser som nytt statsråd med ansvar för funktionshinderpolitik.

Omvårdnadsbidraget ska ges vid funktionsnedsättning hos barn. Enligt propositionen som regeringen beslutat om ska det ha fyra nivåer.

Merkostnadsersättning är för både barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vilka merkostnader som kan ge rätt till ersättning ska anges i socialförsäkringsbalken.

En annan nyhet jämfört med idag är att de nya ersättningarna ska kunna beviljas båda föräldrarna till ett barn.

Vidare föreslår regerinen att föräldrarna ska få lagstadgad rätt att arbeta deltid även efter det att barnet fyllt åtta år.

Den 1 januari 2019 ska de nya reglerna börja gälla om regeringen får som den vill.

 

Bland de hårdaste kritikerna till förändrade regler finns Synskadades riksförbund. I skrivandets stund har de ännu inte analyserat färdigt propositionen. Läs mer i artikeln ”Synskadade granskar nya förslaget om ersättning”

 

Så här sammanfattas förändringarna av Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag
Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Skillnader mot vårdbidraget:
Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning
Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.

Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:
Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
Både vuxna och föräldrar till barn under 19 år kan beviljas merkostnadsersättning.
Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Länk till Försäkringskassans information.

 

Tidigare artiklar om förslaget

Vårdbidrag och handikappersättning görs om i grunden

Nya regler för vårdbidrag och handikappersättning kan beröra 120 000 personer

Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se