Få konkreta löften i Alliansens jobbmanifest

Tio tusen nya jobb till personer med funktionsnedsättningar. Det målet presenterade Kristdemokraterna nyligen. Men det har inte satt några konkreta spår i Alliansens ”Jobbmanifest” som presenterades på torsdagen.

Detta gemensamma manifest är betydligt mer allmänt hållet än KD:s konkreta förslag att skapa 10 000 jobb inom offentlig sektor.

Alliansen lovar dock att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få jobb, särskilt kvinnor.

– Arbetet med att undanröja de hinder som finns på arbetsmarknaden måste fortsätta och stärkas, inte minst gäller detta kvinnor med funktionsnedsättning, heter det i de borgerliga partiernas manifest.

Alla ska ha möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar, menar Alliansen.
Men man säger inget specifikt om VAR jobben ska erbjudas. Chansen att få jobb måste förbättras inom ”såväl stat, kommun och landsting som näringsliv måste förbättras”, heter det bara.

Alliansen presenterar bara två konkreta åtgärder:
• Taket i det särskilda anställningsstödet höjs och kvalifikationstiden förlängs för att bättre stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.
• Arbetsförmedlingen ska tydligare prioritera personer med funktionsnedsättning.

På annan plats i valmanifestet utlovar Alliansen ökad valfrihet när det gäller hjälpmedel. Landstingen ska få stöd att införa ”fritt val” av hjälpmedel.

Den som hoppas på en skärpning av diskrimineringslagen, när det gäller tillgänglighet, får leta förgäves. Vi har inte kunnat hitta några uppgifter om Alliansens planer på detta område. Här finns bara en allmän formulering om att ”diskriminering ska bekämpas och barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för självständighet och självbestämmande”.

Läs mer på Alliansens webbsida på http://www.alliansen.se/2010/08/alliansen-presenterar-jobbmanifestet-2/