Ny dom: Fel att stoppa assistansbetalning vid köp av administrativ hjälp

Den enskilde anställde själv sina assistenter, men köpte in administrativ hjälp.
Då satte kommunen stopp för utbetalningen av assistansersättning.
Nu får kommunen bakläxa av kammarrätten.

Josefin Mikaelsson, jurist på Altius Advokatbyrå, beskriver ett aktuellt fall som är av stor betydelse för det växande antalet egna arbetsgivare inom personlig assistans.

LÄS ÄVEN:
Fler blir egna assistansanordnare – trots stora risker
Regeringen villl stoppa oseriösa servicebolag inom assistans

Assistans i egen regi, med administrativ hjälp

En enskild person får inte utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans.

Den som själv har beviljats antingen ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt LSS eller statlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, SFB, får emellertid själv anställa sina personliga assistenter utan att behöva tillstånd från IVO. Det brukar kallas att den enskilde bedriver assistansen i egen regi.

Att bedriva sin personliga assistans i egen regi innebär ett omfattande ansvar. Det betyder emellertid inte att den enskilde måste göra allt själv. Det är till exempel tillåtet att köpa ”administrativ hjälp” från en utomstående aktör.

Det framgår inte av lagen vad som är ”administrativ hjälp” och Försäkringskassan har uttryckt oro för att assistansanordnare som har fått indraget tillstånd fortsätter att verka i branschen genom att sälja ”administrativ hjälp”.

Det finns också exempel på att såväl Försäkringskassan som kommuner avslår ansökan om ersättning med hänvisning till att det som den egna arbetsgivaren har köpt i praktiken är anordnande av personlig assistans från ett bolag som saknar tillstånd för sådan verksamhet.

Så resonerade kammarrätten

Den 30 april 2024 kom en dom från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 6127—6134-23) gällande just ett sådant exempel där en kommun nekat ersättning.

Förvaltningsrätten hade gått på kommunens linje, och fastställt kommunens avslag.

Kammarrätten gjorde en annan bedömning och upphävde förvaltningsrättens dom och kommunens beslut.

Enligt kammarrätten är den fråga som ska besvaras om det är den enskilde eller bolaget som som har anordnat personlig assistans. I målet konstaterar kammarrätten att samtliga arbetsmoment som anges i uppdragsavtalet mellan den enskilde och bolaget är av administrativ eller rådgivande karaktär. Köpet har således omfattat administrativ hjälp.

Den enskilde är den som har ingått anställningsavtal med de personliga assistenterna. Den enskilde har också registrerat sitt företag på Skatteverket och anmält sin verksamhet till IVO. Enligt kammarrätten innebär det att det är den enskilde som är att betrakta som arbetsgivare, och självständigt ansvarig.

Även om den enskilde är ensamt ansvarig för arbetsgivarrollen finns det inte något hinder för en assistansberättigad arbetsgivare att ge ett utomstående bolag i uppdrag att utföra administrativa arbetsmoment, som inte är hänförliga till utförandet av den personliga assistansen.

Eftersom det var den enskilde som utförde den personliga assistansen i egen regi var det fel av kommunen att neka utbetalning av ersättning på grunden att assistansen utförts av en verksamhet utan tillstånd.

Kommunen måste betala

Hur stor ersättning den enskilde har rätt till är inget som kammarrätten prövar som första instans. Den frågan skickas tillbaka till kommunen för bedömning.

Kammarrätten konstaterar dock att det redan i samband med att den personliga assistansen utfördes uppstod en ersättningsgill kostnad. Detta eftersom det av uppdragsavtalet framgår att den enskilde har en skuld till bolaget som kan hänföras till löneutbetalningarna för de personliga assistenterna.

Hur ställer sig Försäkringskassan till utslaget?

Försäkringskassan har aviserat att den kommer att ta fram ett informationsmaterial för dem som bedriver personlig assistans i egen regi. Det återstår att se hur det informationsmaterialet förhåller sig till kammarrättens dom.

LÄS ÄVEN:
Så väljer du bästa assistansanordnare (guide)
Vilka assistansbolag har tillstånd – vilka har stoppats?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *