Fel av Försäkringskassan att avslå bilstöd

En person som sökte bilstöd inkom aldrig med kostnadsförslag på anpassning av bilen. Därför avslog Försäkringskassan bilstöd.
Men Försäkringskassan gjorde fel. Myndigheten har inte rätt att kräva kostnadsförslag, enligt en dom i kammarrätten.

Kan inte kräva kostnadsförslag på anpassning

Kammarrätten i Sundsvall har upphävt beslutet, i mål nummer 2105-21, och skickar tillbaka det till Försäkringskassan för ny handläggning.

Kammarrätten anser att Försäkringskassan inte alls kan kräva kostnadsförslag som villkor för bilstöd i form av grundbidrag.

Rätten skriver att personen ifråga bör anses tillhöra bidragsgrupp 3 och ha rätt till grundbidrag. Eftersom hen har körkort uppfylls det formella kravet på att själv kunna köra fordonet.

Anpassning behövs för att kunna köra

Försäkringskassan hade avslagit bilstödet med motiveringen att personen inte tillhörde någon bidragsgrupp. Det direkta skälet var att hen inte kommit in med kostnadsförslag på eftermonterad anpassning. Anpassning behövs för att personen ifråga ska kunna köra bilen.

Kammarrätten skriver att det inte finns någon bestämmelse (vare sig i Socialförsäkringsbalken eller i förordningen om bilstöd) om att bilstöd bara får beviljas personer har angett en specifik fordonsmodell eller kommit in med kostnadsförslag för anpassning.

Förvaltningsrättens dom upphävs

I en tidigare dom hade förvaltningsrätten gått på Försäkringskassans linje, men den domen upphävs alltså av kammarrätten.

Mera fakta: Hur fungerar bilstödet?

Bilstödet är till för personer som har funktionsnedsättning, eller som har barn med funktionsnedsättning. Det består av flera olika delar:

Grundbidrag ges till alla som har rätt till bilstöd. Bidraget är högst 30 000 kronor.

Anskaffningsbidraget är inkomstprövat. Maximal ersättning är 40 000 kronor och ges till den som har en årlig bruttoinkomst som understiger 121 000 kronor. Storleken på bidraget sjunker därefter stegvis för att helt upphöra vid inkomster på 220 000 kronor eller mer.

Tilläggsbidrag ges utöver grund- och anskaffningsbidrag. Det kan beviljas vid behov av efteranpassning, för särskilt lämpad personbil eller för särskilda originalmonterade anordningar. Anpassningsbidraget är avsett för kostnader för de ändringar som behövs för att den person som beviljats bilstödet ska kunna bruka fordonet.

LÄS ÄVEN: Fortsatt kris för bilstödet 2022