”Felplacerade elever lämnas i sticket efter särskolan”

Elever som felaktigt placerats i särskolan och avslutat utbildningen lämnas ofta i sticket, trots löften om stöd från samhället. Det framgår av nya uppgifter från Skolinspektionen.

– Kommunerna borde erbjuda dessa unga vuxna både utbildning och ekonomisk ersättning, skriver Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen i en debattartikel på svd.se.

Det finns ingen statistik över hur kommunerna har stöttat och kompenserat de elever som redan avslutat särskolan efter en felplacering. Men Skolinspektionen anser ändå att man har oroväckande signaler, bland annat genom artiklar i medierna.

– Kommunerna har oftast frånhänt sig ansvaret. I en del kommuner har före detta särskoleelever krävt skadestånd som kommunerna tillbakavisat, skriver Ann-Marie Begler.

Skolinspektionen kan inte tvinga kommuner att kompenserar elever som slutat skolan efter att de gått i en felaktig skolform.

-Från en humanitär utgångspunkt känns det självklart att kommunerna borde ställa vuxenutbildningsinsatser till förfogande och också bistå med ekonomisk ersättning som gör det möjligt för eleverna att ta del av kompenserande studier, skriver Begler.

En elev som felaktigt placeras i särskolan får mycket begränsade möjligheter att studera vidare.
– Det leder i många fall till försämrade möjligheter att söka och få arbete. Följden blir inte sällan tidig och långvarig arbetslöshet eller aktivitetsersättning. Ingen vet i dag hur många personer som felaktigt har varit mottagna i särskolan i stället för att gå i grundskolan.

– Vi vet inte heller hur många som har gått i särskolan, men som med särskilt stöd skulle ha kunnat klara målen i grundskolan. Besluten har helt enkelt fattats på rättsosäker grund, skriver Ann-Marie Begler.

De senaste åren har Skolinspektionen gjort flera granskningar som visat att kommunerna har slarvat med att utreda om elever ska gå i särskola eller kan klara studiemålen i grundskolan. Totalt har 4800 utredningar granskats och hälften av dem hade brister.

– Kommunerna har fattat beslut om elevers skolgång, som djupt griper in i deras liv, utan att ha tillräckligt underlag för att kunna göra detta, skriver Ann-Marie Begler.