Fem åtgärder som kan rädda LSS

Handikappförbunden presenterar idag fem åtgärder för att rädda LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rättshjälp för enskilda och skärpta straff för kommuner som inte följer lagen, är två av kraven.

– Kommuner har blivit en motpart att slåss emot, istället för att vara den stödjande, ansvarstagande part som ger de stödinsatser som lagstiftningen ska garantera, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Hon är bestört över avslöjandet i TV-programmet Kalla fakta i november, då dold kamera visade att kommuner anlitar konsulter för att lära handläggare att begränsa insatser enligt LSS.

– Programmet bekräftade vad vi misstänkt. Många av förbundens medlemmar har under en längre tid känt av denna inhumana människosyn, säger Ingrid Burman.

– Det lagtrots och det bristande ansvar som flera aktörer under en längre tid visat, måste få ett slut. Handikappförbunden kräver ett samlat ansvarstagande så att intentionerna med LSS återupprättas och värnas. Bollande av ansvar mellan stat och kommuner som gör att enskilda kommer i kläm, är ovärdigt, säger hon.

I ett uttalande efterlyser Handikappförbunden fem åtgärder ”för att återupprätta LSS”.

Riksdagen måste förtydliga LSS § 9a, som beskriver de grundläggande behoven för personlig assistans, så att intentionerna i reformen säkerställs.
Regeringen måste skärpa sanktionerna mot enskilda kommuner som inte följer lagen eller på andra sätt förhalar eller försvårar att lagstadgade insatser ges till den som har rätt till dem.
Försäkringskassan måste säkerställa att myndighetens handläggare har tillräcklig kompetens och tillräckligt goda arbetsvillkor för att kunna göra en professionell och rättssäker behovsbedömning i varje enskilt fall.
En möjlighet för den enskilde att få rättshjälp vid förvaltningsmål måste införas.
SKL:s politiska ledning måste tydligt ta avstånd från de värderingar som återspeglas i Kalla Faktas program och på allvar visa att Sveriges kommuner är värdiga att ta det ansvar som sedan 20 år vilar på dem.