”Fler elever hamnar utanför trots löften om en skola för alla”

Politiska slagord om ”en skola för alla” stämmer dåligt med den verkliga utvecklingen. Under de senaste 20 åren har klyftorna tvärtom ökat inom svenska skolor.
Det skriver docent Girma Berhanu, docent vid Göteborgs universitet i det senaste numret av International Journal of Special Education.

Bland förlorarna finns barn med specialpedagogiska behov, med invandrarbakgrund och från socialt och ekonomiskt utsatta miljöer.

– Den framgångsrika svenska modellen att minska genomslaget av skolelevers skiftande sociala, kulturella och ekonomiska bakgrund på skolresultaten är rejält hotad efter tjugo år av skolreformer, menar Girma Berhanu.

– De senaste tjugo åren har inneburit ett brott i utvecklingen i Sveriges skolor. Barn med specialpedagogiska behov, barn med invandrarbakgrund och barn till socioekonomiskt utsatta grupper tillhör förlorarna. Dessa grupper ges inte tillräckligt med stöd inom ramen för den ordinarie skolundervisningen och de når inte skolans kunskapsmål i lika hög grad som de övriga eleverna.

– Paradoxen är att de trender som pekar mot ökade skillnader pågår medan den politiska retoriken förespråkar en skola för alla och samtidigt som den inkluderande undervisningen har blivit ett politiskt slagord, säger Girma Berhanu.

Varför har utvecklingen då gått på tvärs mot målsättningen om en skola för alla? Enligt Girma Berhanu beror det bland annat på att skolan har satsat så mycket på delegering, marknadsanpassning, konkurrens, standardisering, individuella val och profilering.

– Det har motverkat värden som mångfald, rättvisa och delaktighet, skriver Girma Berhanu.

Artikeln innehåller några slutsatser om vad som behöver göras för att förhindra att fler elever hamnar utanför.
– Det krävs behörig personal i skolan, mindre klasstorlekar och en förstärkt statlig styrning av skolan, anser Girma Berhanu.

– Dessutom behövs bättre utvärderingsmetoder, något som borde vara invävt i systemet när ett nytt program, en ny policy eller en ny lag som gäller skolan träder i kraft, säger han.