Föräldrar behöver bättre kunskap för att förebygga

I Stockholms län har 28 procent av barnen allergiska problem enligt en färsk landstingsundersökning.
Föräldrar behöver bättre kunskap för att förebygga allergier och hjälpa sina barn att tillfriskna, anser Astma- och allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn.
   
Ingalill Bjöörn tror att den dystra statistiken från Stockholm även gäller för andra tärorter i landet. Städer med mycket avgaser och föroreningar bidrar till att fler barn utvecklar allergier.

Enligt Ingalill Bjöörn finns det fler barn i tätorterna som lider av allergier än barnen på landet. Luften är mer förorenad av avgaser och fler barn utsätts för buller i skolan eller i hemmet.

Nyligen gjorde Stockholms läns landsting en utredning där de mätte hur barn utsätts för olika miljöfaktorer. Utredningen visade på att barn till föräldrar med lägre utbildning i större utsträckning utsätts för skadliga miljöfaktorer än barn till föräldrar med högre utbilning.

En undersökning kring varför problemet är större hos barn med lågutbildade föräldrar finns inte. Ingalill Bjöörn vet inte vad det beror på men tror att det i många fall kan det vara en ekonomisk fråga.

– I vissa landsting har man fri sjukvård för barn, men inte fria läkemedel. Det kan handla om stora pengar för föräldrarna att hämta ut förebyggande mediciner innan högkostnadsskyddet börjar gälla, säger Ingalill Bjöörn.

Andra anledningar kan vara bostadsmiljöer med sämre ventilation och olämpliga byggnadsmaterial som påverkar barnens hälsa. I familjer där föräldrarna har lägre utbildning kan den ekonomiska standarden påverka bostadsmiljö och kostvanor.

Ingalill Bjöörn menar att det är viktigt att föräldrarna söker rätt kunskap och informerar omgivningen för att ge barnet bästa möjliga stöd.

I Stockholms läns landstings utredning kan man se tendenser på att barn med lågutbildade föräldrar inte tillfrisknar i samma grad som de med högutbildade föräldrar.

– Kanske, menar Ingalill Bjöörn, kan detta bero på att lågutbildade föräldrar i många fall inte vet hur de ska söka rätt information.

Undersökningen visar också att en fjärdedel av Stockholms läns barn har psykosomatiska symtom, det vill säga problem med huvudvärk, illamående eller magont i sådan grad att det påverkar deras vardag. Även här kan man se tendenser på att det är i familjer med lågutbildade föräldrar som symtomen är vanligast.

Astma- och allergiförbundet kan inte ge några klara svar varför barn till lågutbildade föräldrar i större utsträckning drabbas av allergier. Det är en fråga de överlämnar till forskarna att besvara – men forskarna vet inte heller vad detta beror på. Kanske är det en kombination av sämre ekonomiska vilkor, bostadsmiljö och större kunskapsbrist vad gäller rätt till stöd och behandling.

Undersökningen ”Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006” är framtagen av Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa. Man har undersökt drygt 7000 barn i åldrarna åtta månader, fyra år, åtta år och tolv år samt deras föräldrar. Skriften finns att ladda ner på www.folkhalsoguiden.se

www.astmaoallergiforbundet.se