Föräldrar riskerar jobbet om barnet har funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har svårare än föräldrar till snuviga barn att få ledigt från jobbet. Det rimmar illa med ett nytt EU-direktiv om föräldraledighet. Den svenska föräldraledighetslagen bör kompletteras så den ger rätt till ledighet även vid vårdbidrag, skriver Helene Sjöman och Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, i denna debattartikel.

De flesta föräldrar känner till – och känner sig trygga med – möjligheten att få tillfällig föräldrapenning när barnen åker på förkylning, vattkoppor och andra tillfälliga sjukdomar. Den tillfälliga föräldrapenningen ger inte bara en viss ekonomisk ersättning utan dessutom själva rätten att stanna hemma från arbetet. Heldag, halvdag eller någon annan variant beroende på vilken tillsyn barnet behöver.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, med ett stadigvarande ökat vårdbehov, är dock i en svårare sits. Här finns visserligen möjlighet att få vårdbidrag, på till exempel halvtid. Men vårdbidraget medför inte motsvarande rätt till ledighet från arbetet. I stället är man helt beroende av arbetsgivarens goda vilja. Föräldern med det halva vårdbidraget löper alltså risk att arbetsgivaren säger nej till ledighet. Föräldern då står inför valet att låta bli att ta hand om barnet eller säga upp sig från jobbet.

Ett nytt EU-direktiv om föräldraledighet (2010/18/EU) ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 8 mars 2012. I direktivet sägs bland annat att medlemsstaterna ska bedöma om villkoren för beviljande av föräldraledighet och tillämpningsbestämmelser bör anpassas till de behov som föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har. För att söka svar på om dessa föräldrars behov redan är tillgodosedda, eller om svensk lagstiftning skulle behöva kompletteras på området, borde det räcka med två enkla kontrollfrågor. 

För det första: Har föräldrar till funktionsnedsatta barn, som har beviljats vårdbidrag för barnets ökade vårdbehov, vanligtvis ett ökat behov av ledighet från arbetet för att kunna vårda barnet? Svar: Ja.

För det andra: Ger det beviljade vårdbidraget motsvarande rätt till ledighet från arbetet? Svar: Nej.

Den givna slutsatsen borde då vara att svensk lagstiftning behöver förändras. Förslagsvis genom en smärre komplettering av föräldraledighetslagen så att den ger rätt till ledighet även vid vårdbidrag.

Tyvärr blev slutsatsen den motsatta i Arbetsmarknadsdepartementets utredning av frågan (Ds 2010:44, Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet). Där konstateras nämligen att det för Sveriges del inte behövs någon ytterligare anpassning av reglerna. Som skäl anges bland annat att reglerna för tillfällig föräldrapenning, med tillhörande rätt till ledighet, är extra generösa när det gäller barn med funktionsnedsättning. Det är förvisso sant. Och bra. Men…

Tillfällig föräldrapenning ges bara för sjukdom av ”tillfällig art”, exempelvis om ett barn med funktionsnedsättning blir akut sjuk i en annan sjukdom. För vårdbehov som redan ersätts med vårdbidraget ges inte någon tillfällig föräldrapenning. Och därmed heller ingen rätt till ledighet.

Oavsett om det är någon slags tankevurpa eller ett rent förbiseende som har lett till det här märkliga resultatet, anser vi att det finns all anledning att se över regelverket på denna punkt. Självklart ska föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte behöva riskera jobbet.

Helene Sjöman, jämställdhetsexpert, Sveriges Ingenjörer
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer