Företaget som skapar både jobb och tillgänglighet

Johan Winder, verksamhetschef på AccessumAccessum är Västeråsföretaget som lyckats med två svåra utmaningar i ett enda slag. Dels skapar man nya arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar. Dels hjälper man till att göra Sverige tillgängligt. Nu vill företaget starta filialer på fler orter.

– Det är viktigt för oss att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får arbete och att tillgängligheten i samhället ökar. Detta försöker vi uppfylla genom att sprida våra idéer och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet, säger verksamhetschef Johan Winder till Föräldrakraft.

Accessum arbetar med tillgänglighet och erbjuder tjänsten ”Hotell Intill” som är en verksamhetslösning för inventering av tillgänglighet för funktionshindrade personer.

Hotell Intill är en webbaserad produkt som gör det möjligt att skapa samarbetsplatser för lagring och delning av information. Med Hotell Intill kan man inventera tillgängligheten ute på fält med datorer som är uppkopplade på internet. Därmed ska genomförandet bli snabbare. I lösningen ingår formulär baserade på mallar från Boverket, Handisam och Accessums egenutvecklade.

Vad är det ni gör?
– Vi hjälper dig med att förbättra tillgängligheten i din verksamhet, byggnad eller utemiljö. Sverige ska enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken vara tillgängligt år 2010. Att det ska fungera fullt ut är orealistiskt däremot är föresatsen att göra Sverige tillgängligt för alla viktig och realistisk. Den tycks dessutom ha fungerat och satt fokus på tillgänglighetsfrågan.

Accessum startade som ett arbetsmarknadsprojekt i Västerås stad med syfte att ge personer med funktionsnedsättning arbetstillfälle. Sedan januari 2008 drivs verksamheten som en ekonomisk förening med för närvarande 12 medarbetare. Johan Winder har själv arbetat med tillgänglighetsfrågan under ett tiotal år.

De flesta på företaget har egna funktionsnedsättningar. På Accessum är det en merit att ha funktionsnedsättning! Har man en funktionsnedsättning har man lättare att förstå hur personer med funktionsnedsättning använder och förflyttar sig i den fysiska miljön, på så vis identifieras alla hinder mot tillgänglighet.

Hur är bemötandet bland andra till ert arbete?
– Attityden från politiker och kommunala tjänstemän är väldigt positiv, säger Johan Winder. På utbildningen som Accessum anordnar om lagstiftningen kring tillgänglighet är 90 procent av de anmälda från kommunerna. Däremot finns från de som planerar och ritar nybyggnation exempelvis arkitekter en tro att de behärskar det här med tillgänglighet, vilket inte stämmer. Mycket av det som byggs nytt är i praktiken inte tillgängligt fullt ut.

Accessum inventerar både allmänna lokaler och platser. När det gäller allmänna lokaler delges stadsbyggnadskontoret i Västerås en återkoppling på de brister som är identifierade, som de sedan använder i sin tillsyn över enkelt avhjälpta hinder. Stadsbyggnadskontoret lämnar sedan en kopia av återkopplingen till fastighetsägaren och verksamhetsansvarige där det framkommer vilka enkelt avhjälpta hinder Accessum identifierat. Fastighetsägaren blir då uppmanad att återkomma med hur de tänker åtgärda de hinder som identifierats.

Inventeringsunderlaget publiceras sedan i en tillgänglighetsguide där allmänheten kan se hur tillgängligheten ser ut i exempelvis Stadshuset eller pizzerian runt hörnet.

När det gäller utemiljön inventerar Accessum just nu enkelt avhjälpta hinder på uppdrag av Västerås stad. Inventeringen ligger sedan som grund för åtgärder för att eliminera enkelt avhjälpta hinder.

Tillgänglighetsarbete ute på gator och torgHur går det till rent konkret när ni kontrollerar tillgänglighet ute på gator och torg?
– När det gäller utemiljö använder vi bärbara datorer uppkopplade mot internet med 3G-telefoner. Eftersom de flesta av Accessums personal har egna funktionsnedsättningar så transporterar vi datorerna fästa på trehjuliga barnvagnar för att minimera risken för förslitningsskador hos personalen. Vi inventerar utefter ett inventeringsformulär och matar in tillgänglighetsbristen i en databassystem på nätet. På detta sätt ökas egenomförandetakten på inventeringsprojektet, säger Johan Winder.

– När det gäller inomhusmiljön bokas en tid för inventering med lokalansvarig person. På detta sätt vill vi få till en dialog kring tillgänglighet vid inventeringen. Även här får stadsbyggnadskontoret i Västerås en återkoppling av inventeringen.

Enligt Johan Winder är det svårt att ge några generella råd kring hur andra företag eller kommuner ska starta upp sitt arbete. Men att gå igenom verksamheten tillsammans med någon som förstår tillgänglighet, inventera och sen ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda hindren kan vara en klok väg att gå.

Johan berättar vidare om några riktiga skräckexempel på otillgänglighet.
– En nygjord upphöjning in till en butik där man inte kontrastmarkerat slutet på upphöjningen där trappsteg tog vid. Där ramlade äldre damer ner för trappan och skadade sig vid två tillfällen. Även vid en nybyggd domstolsbyggnad var inte trappstegen kontrastmarkerade och en rullstolsburen nämndeman såg inte trapporna och ramlade ned.

Johan Winder berättar att Accessum hoppas kunna starta fler filialer i landet. På respektive ort kan verksamheten drivas med arbetsledning från Accessum och personer med funktionsnedsättning från den egna kommunen anställs med arbetsgivarstöd från arbetsförmedlingen. Accessum ordnar utrustning, ombesörjer utbildning i tillgänglighetsinventering och svarar för tekniska lösningar.

– Det är viktigt för oss att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får arbete och att tillgängligheten i samhället ökar. Detta försöker vi uppfylla genom att sprida våra idéer och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet, säger Johan Winder.