Försäkringskassan hade inte fog för omprövning av assistans

Försäkringskassan drog in assistansen för en 52-årig kvinna. Några få journalanteckningar tolkades som att hennes behov hade minskat.
Nu har hela omprövningen underkänts av Kammarrätten i Stockholm.

LÄS ADVOKATENS KOMMENTARER:
”Försäkringskassan riskerar sin legitimitet”

Drog in all assistans

Kvinnan beviljades 2016 assistansersättning motsvarande 91 timmar per vecka. Vid omprövning kom Försäkringskassan fram till att behovet bara var 3 timmar och 30 minuter per vecka. Därför beslutade Försäkringskassan att helt dra in assistansen.

Men enligt kammarrätten hade Försäkringskassan inte fog för någon omprövning överhuvudtaget, och hade därmed inte heller rätt att dra in assistansen.

Överdrev journalanteckningar

I kammarrätten argumenterade kvinnan att Försäkringskassans bevis endast bestod av ett fåtal journalanteckningar. Dessa anteckningar hade inte heller något större bevisvärde.

Så här beskriver kammarrätten kvinnans yrkande:

”Journalanteckningar tillmäts i regel inte ens tillräckligt bevisvärde för att göra den enskildes ansökan om en förmån sannolik. Det är en grundläggande brist i utredningen att endast ett fåtal vårdgivare har kontaktats av Försäkringskassan. Det är dessutom en brist i bevisvärderingen att endast ett urval av de i målet tillförda journalanteckningarna har beaktats av underinstanserna. Det måste vara den samlade bevisningen som ska värderas.

En granskning av samtliga journalanteckningar visar inte entydigt att hon har förbättrats i sin generella förmåga. En samlad granskning visar att hennes funktionshinder i underkroppen är oförändrat. Journalanteckningarna innehåller inte någon uttrycklig bedömning av hennes funktion före respektive efter viktminskning. Hon har inte heller uppnått någon varaktig symptomlindring för sin ledsjukdom, vilket framgår av de medicinska underlag hon har kommit in med.

Försäkringskassan har läst in omständigheter i journalanteckningarna som inte uttryckligen framgår.”

Övertygade förvaltningsrätten, men inte kammarrätten

Försäkringskassan vidhöll sina ståndpunkter. Förvaltningsrätten hade övertygats av dessa (augusti 2023). Men så blev inte fallet i kammarrätten. Kammarrätten slutsats blev att det var kvinnan som hade rätt.

Journalanteckningarna ger INTE någon entydig bild av kvinnans rörelseförmåga. Dessutom är de noteringar som Försäkringskassan hänvisade till relativt få i förhållande till det stora antal journalanteckningar som finns i utredningen.

Medicinsk rådgivare når inte upp till beviskrav

Kammarrätten underkänner dessutom den bedömning som gjorts av en försäkringsmedicinsk rådgivare, på uppdrag av Försäkringskassan. Bedömningen ”når inte upp till beviskravets nivå”, skriver kammarrätten i mål nr 5566-23, den 17 januari 2024.

HejaOlika har bett Försäkringskassan kommentera denna artikel. Försäkringskassans presstjänst har meddelat att man avstår från att kommentera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *