Försäkringskassans återkrav måste nu betalas snabbare

Försäkringskassan har på eget initiativ infört tuffare krav på snabb återbetalning. Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Indrivning direkt efter lagändring

Från september 2022 kan myndigheter lämna en obetald skuld direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Försäkringskassan införde samtidigt även striktare villkor för avbetalningsplaner och omorganiserade återbetalningsverksamheten för en effektivare hantering av återkrav, enligt ISF.

LÄS ÄVEN:
Personer med funktionsnedsättning allt mer skuldsatta hos Försäkringskassan

Kortare tid för återbetalnng

Personer får därför kortare tid på sig att betala tillbaka skulder till Försäkringskassan.

– Försäkringskassans tillämpning är nu mer i linje med regelverket som säger att en avbetalningsplan enligt huvudregeln inte ska pågå i mer än ett år. Det innebär en stor förändring jämfört med tidigare då avbetalningsplaner vanligen löpte längre än ett år och ibland upp till fem år, säger Sonja Nikolovska, ansvarig för ISF:s granskning.

För vissa personer blir förändringen extra allvarlig.

– De personer som redan har en pågående avbetalningsplan och som vill starta ytterligare en plan till följd av ett nytt återkrav behöver betala tillbaka hela skulden inom ett år, säger Sonja Nikolovska.

Lagändringen och Försäkringskassans striktare tillämpning påverkar både enskildas ekonomi och statens förmåga att driva in felaktiga utbetalningar.

”Enskilda kan få svårare att betala skulder”

– Det innebär sannolikt att enskilda kan bli skuldfria snabbare och att staten får tillbaka felaktiga utbetalningar, men också att enskilda kan få svårare att betala tillbaka sina skulder, säger Sonja Nikolovska.

Försäkringskassan kräver återbetalning för en lång rad bidrag och ersättningar som av olika anledningar utgått med för stora belopp. Det handlar om bland annat assistansersättning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning och bostadsbidrag.

ISF slutsats och rekommendation till regeringen är att följa upp konsekvenserna för enskilda och för statens förmåga att driva in skulder.

ISF-rapporten heter ”Försäkringskassans återbetalningsverksamhet. En granskning av hur lagändringen om direkt verkställbara beslut om återkrav har påverkat tillämning och styrning (ISF Rapport 2024:2)”.

Före och efter lagändringen – en jämförelse

Före och efter lagändring 1 september 2022 (om återkrav). Källa ISF:s rapport om Försäkringskassans återbetalningsverksamhet.
Beslut före lagändringen den 1 september 2022Beslut efter lagändringen den 1 september 2022
Enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten (Kronofogdemyndigheten är endast verkställande myndighet).Allmänna mål hos Kronofogdemyndigheten (Kronofogdemyndigheten företräder Försäkringskassan).
Försäkringskassan gör en bedömning av personens betalningsförmåga innan myndigheten beslutar att driva in en skuld.Försäkringskassan gör inte någon bedömning av personens betalningsförmåga innan myndigheten beslutar att driva in en skuld.
Försäkringskassan behöver ansöka om betalnings-föreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller väcka talan vid allmän domstol för att få en exekutionstitel innan Kronofogdemyndigheten kan verkställa återkravsbeslutet.Försäkringskassans återkravsbeslut är en exekutionstitel, vilket innebär att Kronofogdemyndigheten kan verkställa beslutet direkt. Försäkringskassan har en skyldighet att överlämna ärendet för indrivning två månader efter fordran har förfallit (undantag att överlämna ärendet kan ske om det finns särskilda skäl).
Fordran preskriberas efter 10 år, men den tiden kan förlängas genom preskriptionsavbrott.Fordran preskriberas efter 5 år, begränsade möjligheter till preskriptionsförlängning.
Återkravsbeslut prövas av förvaltningsdomstol och ansökan om betalningsföreläggande prövas av allmän domstol (risk för dubbla domstolsprocesser).Återkravsbeslut prövas enbart av förvaltningsdomstol.

LÄS ÄVEN:
Så utvecklas återkraven inom personlig assistans